10.09.2012 tarih ve 2012/04 sayılı Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Toplantısı’nda aşağıdaki karar alınmıştır.

Karar No:


1- Her proje yöneticisi için değerlendirmeye sunulan proje önerilerinin ve yürütülmekte olan projelerin toplam bütçesinin üst sınırının 20.000,00 TL. (Yirmibin Türk Lirası) olarak belirlenmesine; belirlenen toplam bütçe üst sınırının işbu toplantı tarihi itibariyle desteklenmesi kararlaştırılan proje önerileri için geçerli olmasına; proje yöneticisinin sonuçlandırdığı ve yükümlülüklerinin kaldırıldığı projelere ilişkin harcama tutarlarının, desteklenmesi kararlaştırılan projelerinin toplam bütçesinden düşülerek önereceği yeni proje bütçeleri için harcama üst sınırının belirlenmesine; proje yöneticisi tarafından bir yıl (oniki ay) içinde değerlendirmeye sunulan proje önerilerinin toplam bütçesinin her koşulda 20.000,00 TL.’lik üst sınırı aşmamasına oy birliği ile karar verildi.