Karar No:
27 - Son dönemde döviz kurlarında gerçekleşen artışlar dikkate alınarak, 06.02.2014 tarih ve 2014/01 sayılı Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Toplantısında alınan 23 numaralı karar ile 24.000,00 (yirmidörtbin) TL. olarak tespit edilmiş olan her proje yöneticisi için proje teklifleri toplam bütçesinin üst limitinin 10.09.2015 tarihinden itibaren 28.000,00 (yirmisekizbin) TL. olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

Karar No:
28 - Galatasaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi’nin 14üncü maddesinin aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesi hususu oy birliği ile uygun görülüp, Rektörlük Makamı’na arzına karar verildi.

MADDE 14 –  a) Proje kapsamında alınan dayanıklı taşınırlar, Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince taşınır işlem fişi düzenlenerek Harcama Birimi ambarına alınır. Daha sonra proje yöneticisinin bağlı olduğu Fakülte/Enstitü’deki ilgili Bölüm/Anabilim Dalı Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisine devir çıkışı yapılır. Devir çıkışına istinaden, girişi yapılarak proje yöneticisine ya da belirleyeceği kişiye zimmetlenir. Tüketime yönelik mal ve malzemeler ise doğrudan proje yöneticisinin kullanımına tahsis edilir.
 
b) Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’nun proje sonlandırma kararının tebliğ edilmesine müteakip 10 işgünü içinde Proje Yöneticisi, üzerine ve/veya belirlediği kişilere proje kapsamında zimmetlenen tüm taşınırların iadesini, bağlı olduğu birime yapmakla yükümlüdür.


Karar No:
29 - 03.7.1.02 bütçe tertip kodlu Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları kaleminde proje süresince kullanılacak bütçenin, proje bütçesinin %20’sini aşması halinde, bunun proje ile ilişkisi bakımından ayrıntılı gerekçesi aranır.