Genel Bilgiler

Üniversitemizin strateji ve politikaları doğrultusunda, yasal düzenlemeler çerçevesinde, mevcut kaynaklar ile hizmet ve faaliyetlerin  en etkin ve en verimli şekilde kullanılmasını, alınmasını, depolanmasını ve dağıtılmasını sağlamaktır.

Başkanlığımızca yürüttüğümüz tüm iş ve işlemlerde standardizasyonu sağlayarak iç ve dış paydaşlarımızın gereksinimleri karşılamaktır.

Görev ve Sorumluluklar

Daire Başkanlığımız üstlendiği görev ve sorumlukları oluşturduğu yapı ile yerine getirmektedir.

 • Üniversitemiz ihtiyaçlarının karşılanmasından harcama birimimiz sorumludur. Başkanlığımız bütün çalışanları ile birlikte sorumluluk bilinci içinde hareket ederek, tahsis edilen kaynakları etkin, verimli ve amacına uygun olarak kullanmak, talepleri zamanında ve yerinde gidermek üzere çalışmaları planlı bir şekilde sürdürmektedir.
 • Başkanlık adına gelen-giden evrak kayıt takibi, Personel özlük işleri ve Başkanlığımız adına yapılan yazışmaları yapmak,
 • Rektörlük Özel Kalem, Genel Sekreterlik, Diğer Merkezler ve diğer birimlerin yılı bütçelerinin hazırlanması, takip ve kontrolünü yapmak,
 • Daire Başkanlığımız, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Sözleşmeler Kanununa göre birimlerden gelen mal ve hizmet taleplerini değerlendirerek, ihalelerini yapmak ve sonuçlandırmak,
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Üniversitemize ait taşınmazların kiraya verilmesiyle ilgili kiralama ihalelerini (Kantin-Kafeterya-Banka ATM-Reklam Panoları ve Gıda Otomatları ) Kurulan Komisyon ile sonuçlandırmak,
 • Üniversitemiz alanı içinde ödenek tahsis edilen Fakülte ve Yüksekokullar hariç birimlerin (elektrik, su, doğalgaz, haberleşme giderleri, çeşitli ilan, posta pulu, hizmet araçlarının trafik sigortası, kurslara katılım giderleri ile diğer giderlerin takibi,
 • Transferler harcama kalemine tahsis edilen ödenek ile memurların öğle yemeği yardımı ödemeleri
 • Yurt Dışına yapılan Transferlerden uluslararası kuruluşlara üyelik aidatı ödemelerini gerçekleştirmek,
 • Tarifeye bağlı ödemeleri takip etmek,
 • Üniversitemiz Rektörlük Özel Kalem, Genel Sekreterlik, Diğer merkezler, Hukuk Müşavirliği ve Başkanlığımızın yurt içi ve yurt dışı geçici ve sürekli görev yolluk işlemlerini yapmak ve yönlendirmek,
 • Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek,
 • Görev giderleri harcama kalemine tahsis edilen ödenekten üniversitemize ait hizmet araçlarının vize harçları, mahkeme harç giderlerinin takibini yapmak.
 • Hizmet alımları harcama kalemine tahsis edilen ödenekten Birimimiz; kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın taşınır malların kaydı, depolama, zimmet, kayıttan düşüm, sayım ve taşınır yönetim hesabının verilmesi işlemlerini, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
 • Kanununun Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak yürütmek,
 • Doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarda muhafaza etmek. Muayene ve kabul işlemi hemen yapılmayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.
 • Ön ödeme usul ve esasları doğrultusunda Mutemet ve Kredi Avans işlemlerini yürütmek,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesi uyarınca 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği gereği yerine getirmek.
 • Üniversitemiz tüm birimlerinin, kademe, derece ve terfi bilgileri, kadro değişiklikleri, katsayı artışları vs. bilgilerin toplanarak değerlendirilmesi ve maaş programına girişlerinin yapılması, vergi indirimlerini, fazla mesai ücretlerini, SSK işlemleri, maaş farkları vb ödemeleri yapmak, Maaş Unsurlarından SGK işlem ve bildirimlerini yapmak.
 • Taşınırların kayıt işlemi, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek, taşınır yönetim hesabını hazırlayarak harcama yetkilisini sunmak ve konsolide için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek.
 • Taşınırların yangın, ıslanma, bozulma, çalınma gibi tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak. Stok kontrolünü yaparak harcama yetkilisine bildirmek.
 • Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek ve sayımlarını yapmak. Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.
 • Üniversitemiz ve Birimlerinin resmi mühür yaptırma ve değiştirme ile ilgili yazışmaları yapmak.
 • Kullanılmaz (hurda) durumdaki taşınırlar ile ilgili yazışmaları yapmak bu malzemelerin ilgili kuruma verilmesini sağlamak.
 • Tahakkuk işlemlerinin ilgili mevzuata uygun olarak sağlıklı ve süratli düzenlenmesini sağlamak,
 • Yurt dışına geçici görevli olarak gönderilen Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin yurtdışı ve yurtiçi maaşları takip ve sonuç işlemleri,
 • Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile şahıslara olan borçları takip etmek,
Ad Soyad Görev İç Hat Ofis No E-Posta
Serpil Rüstemoğlu Daire Başkanı 2701
Hamit Aksakallı Veznedar 2721
Koray Karahan Şef 2711
Ayşegül Temiz Şef 2712 106
Hüseyin Kubilay Arslan Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 2713
Esra Çiftçi Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 2723
Hasan Sadık Dik Tekniker 2722
Hülya Solak Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 2714
Semra Güner Memur 2716
Ümit Yaşar Konba Memur 2715
Hüseyin Karaboğa Hizmetli 2772