Genel ilkeler
Madde 1: Stajlar, Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince öğrencilerin teorik bilgilerini pratikte pekiştirmek amacı ile yapmak zorunda oldukları uygulama çalışmalarıdır.
Madde 2: Stajlar birinci ve ikinci grup olarak isimlendirilmiş olup, belirtilen sıra ile yapılmalıdır.
Madde 3: Stajlar orta büyük ve büyük ölçekteki endüstri veya hizmet işletmelerinde yapılır. Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Endüstri ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri birinci grup stajlarını hizmet işletmelerinde yapamazlar. Söz konusu işletmeler yurt içi veya dışında, kamu veya özel sektöre ait olabilir. Ancak yurt dışında yapılacak stajlar için Fakülte Staj Komisyonunun ön izni gerekir.
Madde 4: Birinci grup staj ikinci eğitim-öğretim, ikinci grup staj üçüncü eğitim-öğretim yılını takiben yapılır.
Madde 5: Tüm stajlarını başarı ile tamamladığı Fakülte Staj Komisyonunca karara bağlanan öğrenciler Bitirme Ödevi sınavına girebilirler.
Madde 7: Birinci grup staj 4 hafta (20 işgünü), ikinci grup staj ise 8 hafta (40 işgünü) dür. Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günlerindeki çalışmalar staj süresinden sayılmaz.
Madde 8: Aynı eğitim-öğretim döneminde iki farklı staj yapılamaz. Özel durumlar için Fakülte Staj Komisyonunun ön kararı gerekir.
Madde 9: Aynı işletmede birden fazla staj yapılamaz. Özel durumlar Fakülte Staj Komisyonunun kararına bağlıdır.
Madde 10: Fakülteye yatay geçiş yolu ile gelen öğrenciler için Fakülte Kurulu kararının yanısıra Fakülte Staj Komisyonunun, stajlarının intibakı hakkındaki kararı da gerekir.
Madde 11: Öğrenciler stajlarını yapacakları işletmelerin çalışma düzenleri ile ilgili kural, talimat ve emirlere uymak zorundadırlar. Ayrıca Galatasaray Üniversitesine yakışır bir öğrencilik disiplini içinde olmalıdırlar. Aksi takdirde stajları başarılı sayılmaz.

Staj öncesi yapılacaklar
Madde 12: Stajları yapacak öğrenci, hangi işletmede stajını yapacağını dilekçe ile Öğrenci İşleri Bürosuna haziran ayı sonuna kadar bildirir. Öğrenci ayrıca Fakülte Staj Komisyonunca staj yeri olarak ilan edilen işletmelerden biri için de aynı şekilde başvurabilir. Bu başvuruların söz konusu işletmelere dağıtımı Fakülte Staj Komisyonunca yapılır.
Madde 13: Öğrenci, Madde 12′de belirtilen başvurusu sonucu alacağı, staj yapacağı işletmeye hitaben yazılmış yazıyı, staj değerlendirme belgesini ve Fakülte tarafından onaylanmış staj defterini alarak işletmede stajına başlayabilir.

Staj süresince yapılacaklar
Madde 14: Staj defteri Türkçe veya Fransızca olarak Türk teknik resim yazı ve çizim kurallarına uygun şekilde, mürekkeple veya sabit kalemle doldurulur. Yurt dışında yapılan stajlara ait defterler ancak Fransızca veya İngilizce dillerinde doldurulabilir.
Fransız ya da Fransız-Türk şirketlerinde staj yapan öğrenciler, staj defterlerini Fransızca olarak dolduracak ve ayrıca bir sayfalık Türkçe özet hazırlayacaklardır. Türk şirketlerinde staj yapan öğrenciler ise staj defterlerini Türkçe dolduracak ve ayrıca bir sayfalık Fransızca özet hazırlayacaklardır.
Madde 15: Öğrenci, staj süresince Fakülte Kurulu tarafından tespit edilen ve Üniversite Senatosu tarafından onaylanan ilgili grup staj sorularının tümünü yanıtlamakla yükümlüdür. Staj defterinde, ilgili grup staj sorularının yanıtları soru numara sırasına göre verilir. Ancak işletmede herhangi bir sorunun yanıtının bulunamaması veya işletme yetkilileri tarafından gerekli bilgilerin verilmemesi halinde öğrenci bu soruyu, nedenini belirterek yanıtlamayabilir veya kendi bilgi, deneyim ve işletmede gördüklerine dayanarak yanıt verme yolunu kullanabilir.
Madde 16: Öğrenci, defteri işletmedeki staj süresi içinde doldurur ve çalışma süresince ve sonunda gerekli yerleri işletme yetkililerine onaylatır. İlk ve son sayfaların onaylı ve mühürlü olamsı gerekmektedir.
Madde 17: Defter sayfalarının yetmemesi halinde Fakülte tarafından onaylanmış ikinci bir defter kullanılır. Ayrıca defterin içine sayfa ve matbu formüller eklenebilir. Ancak tüm ilave sayfaların da işletme yetkililerine onaylatılması gerekmektedir.

Staj sonrası yapılacaklar
Madde 18: Stajyer değerlendirme belgesi, işletme tarafından gizli olarak doldurulur, onaylanır ve kapalı zarfa konur. Onaylayan işletme yetkilisinin ismi, ünvanı ve görevi belge üzerinde açıkça belirtilmelidir. Kapalı zarf içindeki söz konusu belge, staj defteri ile birlikte işletme tarafından posta yolu ile veya öğrenci eliyle Fakülteye gönderilir.
Madde 19: Staj ile ilgili defter ve belgelerin, stajı izleyen eğitim-öğretim yarıyılının ikinci haftası sonuna kadar Fakülte Staj Komisyonunda görevli araştırma görevlilerine erişmesi öğrencinin sorumluluğundadır. Bu belgeler, adı geçen büro tarafında gerekli şekilde düzenlenerek muhafaza edilir.

Fakülte staj komisyonunun görevleri
Madde 20: Fakülte öğrencilerinin yapacağı tüm stajlar Fakülte Staj Komisyonunca planlanır, uygulamaya koyulur ve denetlenir. Fakülte Staj Komisyonu, yapılmış stajın kabul ya da reddi konusunda karar verir. Komisyon, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından seçilen bir başkan ve her iki bölümden birer öğretim görevlisi olmak üzere toplam üç kişiden oluşur. Komisyon üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Üyelerin ikinci kez seçilmesi mümkündür. Görev süresi bitmeden ayrılan bir üye yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere başka bir üye seçilir. Her bölümden yeterli sayıda araştırma görevlisi Fakülte Staj Komisyonuna yardımcı olamk üzere görevlendirilir.
Madde 21: Fakülte Staj Komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.
i. Fakülte öğrencilerine çeşitli kurum ve kuruluşlarca tahsis edilen staj yerlerini ilan etmek, yapılan başvuruları değerlendirmek, bu yerlere öğrencilerin dağıtımını yapmak.
ii. Öğrencilerin staj defterleri ile staj değerlendirme belgelerini inceleyerek stajın kabul veya reddine karar vermek, sonucu listeler halinde öğrencilere duyurmak üzere Dekanlığa bildirmek ve Fakülte kayıtlarına geçirmek.
iii. Öğrencilerin staj ile ilgili başvurularını değerlendirmek ve sorunlarına çözüm bulmak.
iv. Fakülte kapsamında stajlarla ilgili tüm problemlere çözüm bulmak.
Madde 22: Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Staj Genel Esasları, Üniversite Senaosunun, günlü, toplantısında kabul edilmiş olup, 1994/1995 eğitim-öğretim yılından itibaren yürürlüğe girmiştir.