14 Ekim 2013 Pazartesi, Sayı:28795
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç
 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde yapılan eğitim-öğretim, kayıt, yatay geçiş, öğrenci değişim programları, sınavlar, başarı notunun hesaplanması, ilişiğin kesilmesi ve diplomalara ilişkin hükümleri kapsar.
 
Dayanak
 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları öğrenci iş yüküne dayalı ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Bölüm: Galatasaray Üniversitesi bünyesinde Rektörlük, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına bağlı, amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim dallarından oluşan öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimlerinden her birini,
c) Dekan: Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanını,
ç) Dekanlık: Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığını,
d) Diploma eki: Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere, uluslararası şeffaflığı ve alınan eğitim sonucunda edindikleri niteliklerin akademik ve mesleki tanınırlılığını sağlamak amacıyla Üniversite tarafından diplomalarına ek olarak verilen, ancak diplomanın yerini almayan belgeyi,
e) Fakülte: Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesini,
f) Fakülte Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulunu,
g) Fakülte Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulunu,
ğ) Hazırlık sınıfı: Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki yükseköğretime hazırlık sınıflarını,
h) Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokol: Bakanlar Kurulunun 4/5/1992 tarihli ve 92/2991 sayılı Kararıyla onaylanan, Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu’na ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşma ve Bakanlar Kurulunun 24/10/1995 tarihli ve 95/7434 sayılı Kararıyla onaylanan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu’na İlişkin 14 Nisan 1992 Anlaşması’na Ek Protokol ile bu Ek Protokol’a ekli mektuplar ve 19 Ekim 1995 tarihli mektupları,
ı) Öğrenci Otomasyon Sistemi: Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Otomasyon Sistemini,
i) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,
j) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,
k) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,
l) Üniversite Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri, Geçişler ve Değişim Programları Kayıtlar

MADDE 5 – (1) Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı bölümlere kayıt yaptırabilmek için öğrenciler, ilgili mevzuat ile Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokole göre kayıt hakkını kazanmış olmak ve yeterli Fransızca seviyesine sahip olduklarını belgelemek ya da Fransızca Hazırlık Sınıfını başarıyla tamamlamak zorundadırlar.
 
Kayıt işlemleri
 
MADDE 6 – (1) Öğrencilere ders seçme ve yükümlü olmaları halinde katkı payı ya da öğrenim ücretini yatırmak suretiyle kayıt yenilemeleri için tanınacak süreler akademik takvimde düzenlenir. Bu sürelere ilişkin değişiklikler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(2) Akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler derslere ve sınavlara giremez, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
 
Kayıt dondurma
 
MADDE 7 – (1) Öğrencilerin kayıtları, 23/5/2013 tarihli ve 28655 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesine göre haklı ve geçerli mazeretleri olması halinde dondurulabilir.
(2) Kaydın dondurulduğu süre boyunca öğrenciye, katılamadığı sınavlar için tekrarlama hakkı verilmez, mazeret sınavları açılmaz. Öğrencilerin katılamadığı sınavlara ait hakları saklı tutulur. Kayıt dondurma süresi sona eren öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı yarıyılın/dönemin başından itibaren öğrenciliğine devam eder.
 
Başka yükseköğretim kurumlarından yatay ve dikey geçişler
 
MADDE 8 – (1) Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bölümlerine yatay geçişle öğrenci kabulü ve kayıtları, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilgili bölüm başkanlığının önerisi, Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenmiş ve ilan edilmiş kontenjanlar dâhilinde yapılır.
(2) Dikey geçişle kayıt yaptıracak öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavla belirlenir. Bu şekilde lisans programlarına yerleştirilen meslek yüksekokulu ve açıköğretim fakültesi ön lisans mezunları hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
 
Üniversite içi yatay geçiş
 
MADDE 9 – (1) Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bölümleri arasında yatay geçiş yapma koşulları, kontenjanları ve bu başvuruların nasıl değerlendirileceği ilgili akademik yılın başında Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla belirlenir. Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin ayrıldığı akademik birimde geçirdiği süre azami öğrenim süresine dâhil edilir.
 
Çift anadal ve yandal programları
 
MADDE 10 – (1) Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine dayanarak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından ilgili akademik yıl başında oluşturulan Çift Anadal Komisyonu çift anadala ve yandala taraf bölümler için çift anadal ve yandal programlarını belirleyerek Dekanlığa önerir. Fakülte Kurulunca değerlendirilen öneri Senatonun onayına sunulur. İlgili programların kontenjanları ilgili akademik yılın başında Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla belirlenir.
 
Öğrenci değişim programları
 
MADDE 11 – (1) Fakültede öğrenim gören öğrenciler, Üniversite ile yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar gereğince değişim programlarından yararlanabilirler. Değişim programlarına başvuru koşulları, ilgili bölümler tarafından önerilerek Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir. Değişim programlarının uygulanması, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar Öğretim yılı ve şekli
 
MADDE 12 – (1) Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde bölümlerin ders programları yarıyıllık olarak ve ders geçme esasına göre düzenlenir.
(2) Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.
(3) Öğretim yılında geçerli olan akademik takvim Senatoca her yıl belirlenir ve ilan edilir.
(4) Yaz dönemi öğretimi yürürlüğe konduğu takdirde bu öğretime ilişkin hükümler saklı tutulur.
 
Öğretim süresi
 
MADDE 13 – (1) Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bölümlerinde yapılan öğretim sekiz yarıyıllıktır. Bu hususta 2547 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
 
Ders kredileri ve öğretim programları
 
MADDE 14 – (1) Ders kredileri, yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Fakülte Kurulunun önerisi ve Senato kararıyla belirlenir. Fakülte ders programları, her yarıyılda öğrencilerin en az 30 AKTS ders alabileceği şekilde düzenlenir. Öğretim programında yer alan her dersin içeriği ve başarı değerlendirme yöntemi, ilgili kayıt dönemi öncesinde dersi veren öğretim elemanı tarafından Dekanlığa bildirilir.
(2) Öğretim programları, bölümlerin ihtiyaçları doğrultusunda teorik derslerden, uygulamalardan, stajlardan, projelerden veya bitirme tezlerinden oluşur.
(3) Hangi dersler için uygulama veya staj yapılacağı ilgili bölümün önerisiyle Fakülte Kurulu tarafından belirlenir. Staj zorunluluğu olan programlarda öğrenciler, ilgili bölüm kurulunun onaylayacağı kurumlarda staj yapabilirler.
 
Zorunlu, seçmeli ve ön koşullu dersler

MADDE 15 – (1) Öğretim programlarında yer alan dersler zorunlu ve seçmeli derslerdir.
(2) Zorunlu dersler, Yükseköğretim Kurulu veya Senato tarafından belirlenen ve Üniversiteye kayıtlı tüm öğrencilerin almakla yükümlü olduğu ortak zorunlu dersler ile ders programlarında ilgili bölüm için zorunlu olduğu belirtilen derslerdir.
(3) Seçmeli dersler, zorunlu olmayan bölüm dersleri ve bölüm dışı derslerdir.
(4) Ön koşullu ders, alınabilmesi için alt yarıyıllarda yer alan belirlenmiş bir veya birkaç derste başarılı olunmuş olması şartı aranılan derstir. Ön koşullu dersler ve ön koşullar ilgili bölümün ders programlarında belirtilir.
 
Danışmanlık

MADDE 16 – (1) Her öğrenci için ilgili bölümün önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla bir danışman atanır. Danışmanın görevi, öğrencinin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmak, akademik durumunu izlemek, kayıt yenileme, ders ekleme ve bırakma gibi işlemlere rehberlik etmek, üniversite yaşamı ile ilgili konularda öğrenciye yardımcı olmaktır. Öğrencinin bir yarıyılda alacağı dersler ve kayıt yenileme işlemleri danışman onayı ile kesinleşir.
 
Kayıt yenileme
 
MADDE 17 – (1) Öğrencilerin kayıtlarını her yarıyılın başında, akademik takvimde belirtilen süre içinde yenilemeleri gerekir.
(2) Öğrencinin kaydını yenileyebilmesi için gerekiyorsa öğrenci katkı payını ödemesi ve ilgili yarıyılda alacağı derslerin, ders programları, öğrencinin akademik durumu ve bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak danışman tarafından belirlenmesi gerekir. Ders listesi danışmanı tarafından onaylanmayan öğrenciler kayıt yenileme işlemini tamamlayamazlar.
(3) Öğrenciler, aynı yarıyıl içinde en fazla 45 AKTS kredilik ders alabilirler.
 
Devam zorunluluğu
 
MADDE 18 – (1) Öğrencilerin kayıtlı oldukları tüm teorik ders ve uygulamalara, toplam saatin en az %70’i oranında devam etmeleri zorunludur. En az %70 devam şartını sağlayamayan öğrenciler, ilgili dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına giremez. Öğrencinin derse devamını dersi veren öğretim elemanı denetler. Devamsızlık nedeniyle yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkı kazanamayan öğrencilerin listesi ilgili öğretim elemanı tarafından sınav döneminden bir hafta öncesinde Dekanlığa verilir.
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başarı Değerlendirme Sistemi ve Sınavlar Sınavlar
 
MADDE 19 – (1) Derslere kayıtlı öğrencilerin başarı durumları yarıyıl içi çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı sonuçları dikkate alınarak belirlenir. Sınavların yazılı, yazılı ve sözlü veya uygulamalı olmak üzere hangi yöntemlerle yapılacağı ve bunların başarı notuna katkıları, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenerek yarıyıl başında Dekanlığa bildirilir.
(2) Başarısız olduğu tek ders nedeniyle mezun olamayan ve yazılı talepte bulunan öğrenciye Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği takvim gözetilerek ilgili dersten sınav hakkı verilir.
 
Yarıyıl içi çalışmaları
 
MADDE 20 – (1) Yarıyıl içi çalışmaları, ödev, araştırma-inceleme, sunum, kısa sınav, ara sınav ve benzeri faaliyetlerin bütünüdür.
(2) Ara sınavlar veya ara sınav yerine geçen çalışmalar her ders için bir yarıyılda en az bir defa yapılır. Öğrencilerin yarıyıl içi çalışmalardaki başarı durumları yarıyıl sonu sınavlarından önce ilan edilir.
(3) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak, belirtilen tarihlerde ara sınava giremeyen öğrencilere aynı yarıyıl içinde mazeret sınavı yapılabilir. Haklı neden, en geç ara sınavı izleyen veya engelin kalktığı üç iş günü içinde öğrenciler tarafından Dekanlığa yazılı olarak bildirilir. Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir.
 
Sınav programları ve sınavlarda disiplin
 
MADDE 21 – (1) Yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavları, Dekanlık tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan ve Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanan sınav programlarına göre yapılır. Sınav programları sınavlardan en az yedi gün önce ilan edilir.
(2) Öğrencilerin sınavlara sınav programlarında belirtilen tarih ve saatlerde girmeleri ve öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekir.
(3) Bir dersin sınavlarını düzenlemekten, yönetmekten ve sınav sonuçlarını değerlendirmekten dersi veren öğretim elemanı sorumludur. Sınavın uygulanmasıyla ilgili yardıma ihtiyaç duyan öğretim elemanı talebini sınavdan bir hafta önce Dekanlığa bildirebilir. Sınavların gerektiği gibi yapılabilmesi için Fakültedeki tüm öğretim elemanları gerekirse Dekanlık tarafından görevlendirilebilir.
(4) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren, bunlara teşebbüs eden öğrenciler ile sınav yerine geçen çalışmalarda intihal yapan veya bu fiilleri işledikleri sonradan anlaşılan öğrencilerin durumları bir tutanakla tespit edilir ve bu öğrencilere 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(5) Yazılı sınav belgeleri, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle saklanır. Bu süre sonunda, sınav belgeleri ilgili akademik birim yönetimi tarafından imha edilir ve durum bir tutanakla tespit edilir. Ancak, bir davaya konu olan belgeler, yargılamanın sonuna kadar saklanır.
 
Sınavlarda değerlendirme ve başarı notu

MADDE 22 – (1) Bir dersin başarı notu, ara sınav notları ve varsa diğer yarıyıl içi çalışmalarındaki notlar ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notların ağırlıklı ortalamasına göre belirlenir. Bütünleme sınavı notu yarıyıl sonu sınavı notunun yerine geçer.
(2) Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40’tan az, yüzde %60’tan fazla olamaz.
(3) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına giremeyen öğrenci için mazeret sınavı düzenlenmez.
(4) Başarı notları dersin sorumlusu olan öğretim elemanı tarafından, notların istatistiksel dağılımı ve öğrencilerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir. Başarı notları ve bunların katsayısal değerleri aşağıdaki gibidir:
Başarı Notu Katsayı
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
F 0.00

(5) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere (IA) notu verilir; bu notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.
(6) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, dönem içi çalışmalarına bakılmaksızın (NP) notu verilir; bu not, not ortalamaları hesabında (F) notu işlemi görür.
(7) Bir zorunlu dersten başarısız olan öğrenci, o dersi ilk açıldığı dönemde tekrar almak zorundadır. Bir seçmeli dersten başarısız öğrenci, o ders yerine, danışmanın onayıyla, başka bir ders alır.

 

Sınav sonucuna itiraz

 
MADDE 23 – (1) Öğrenciler, sınavların veya sınav yerine geçen çalışmaların sonuçlarının ilanından itibaren üç iş günü içinde bir dilekçe ile Dekanlığa başvurarak, ilgili belgelerin maddi hata yönünden incelenmesini isteyebilir.
(2) Dekanlık, itirazın değerlendirilmesi için üç öğretim elemanından oluşan bir komisyon kurar. Komisyon değerlendirme sonucunu, en geç on gün içinde Dekanlığa bildirir.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt Silme ve Diplomalara İlişkin Esaslar Kayıt silme
 
MADDE 24 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin yazılı başvuruyla kaydının silinmesi talebinde bulunması.
b) Öğrenci hakkında verilen yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezasının kesinlik kazanması.
(2) Üniversiteden kaydını sildirmek isteyen öğrenciler Dekanlığa bir dilekçe ile başvurur. Öğrencinin talep etmesi halinde kendisine son öğrenim durumunu gösteren bir belge verilir. Üniversiteye girişte alınan belgelerden sadece lise diploması iade edilir. Diplomanın bir fotokopisi dosyasında saklanır.
 
Ön lisans diploması
 
MADDE 25 – (1) Öğrencilere, Fakülteye bağlı bölümlerde ilk dört yarıyılın bütün derslerinden başarılı olduktan sonra kayıtlarını sildirmeleri veya daha sonraki yarıyıllarda herhangi bir nedenle ilişiklerinin kesilmesi halinde ön lisans diploması ve diploma eki verilir.
 
Lisans diploması
 
MADDE 26 – (1) Fakülteye bağlı bölümlerin öğretim programında yer alan 240 AKTS krediyi tamamlayan ve aldığı tüm zorunlu ve seçmeli derslerde başarılı olan öğrenciler öğrenimini tamamlarlar. Bu öğrencilere, mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağladıkları takdirde, ilgili mevzuat hükümlerine göre, kayıtlı oldukları bölümün lisans diploması ve diploma eki verilir.
(2) Diplomaları ilgili bölüm başkanı, Dekan ve Rektör imzalar.
 
Diploma eki ve diploma yerine geçen belgeler
 
MADDE 27 – (1) Diploma ekinde yer alan ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci tarafından alınan tüm derslerin başarı notu katsayı değerlerinin, bu derslerin AKTS kredileriyle çarpılmasıyla elde edilen toplamın, öğrencinin aldığı AKTS kredisi toplamına bölünmesiyle hesaplanır.
(2) Öğrencilere diplomaları hazırlanıncaya kadar bir defaya mahsus geçici mezuniyet belgesi verilebilir.
(3) Diplomasını kaybeden öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine göre duplikata verilir.
 
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler Hüküm bulunmayan haller
 
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
 
MADDE 29 – (1) 24/7/2010 tarihli ve 27651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
 
İntibak
 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013-2014 eğitim-öğretim yılı öncesinde Fakülteye bağlı bölümlere kayıt yaptırmış öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci tarafından alınan tüm derslerin başarı notu katsayı değerlerinin, bu derslerin haftalık kredi saatleriyle çarpılmasıyla elde edilen toplamın, öğrencinin aldığı haftalık kredi saati toplamına bölünmesi suretiyle hesaplanır.
 
Yürürlük
 
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
 
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.