4 Ekim 2013 Cuma, Sayı: 28785

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim, kayıt, yatay geçiş, öğrenci değişim programları, sınavlar, başarı notunun hesaplanması, ilişiğin kesilmesi ve diplomalara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncümaddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları öğrenci iş yüküne dayalı ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Bölüm: Fakültenin, amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim dallarından oluşan birimini,
c) Dekanlık: Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığını,
ç) Diploma eki: Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere, uluslararası şeffaflığı ve alınan eğitim sonucunda edindikleri niteliklerin akademik ve mesleki tanınırlılığını sağlamak amacıyla Üniversite tarafından diplomalarına ek olarak verilen, ancak diplomanın yerini almayan belgeyi,
d) Fakülte: Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini,
e) Fakülte Kurulu: Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kurulunu,
f) Fakülte Sekreterliği: Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sekreterliğini,
g) Fakülte Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulunu,
ğ) Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokol: Bakanlar Kurulunun 4/5/1992 tarihli ve 92/2991 sayılı Kararıyla onaylanan, Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu’na ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşma ve Bakanlar Kurulunun 24/10/1995 tarihli ve 95/7434 sayılı Kararıyla onaylanan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Galatasaray Eğitim veÖğretim Kurumu’na İlişkin 14 Nisan 1992 Anlaşması’na Ek Protokol ile bu Ek Protokol’e ekli mektuplar ve 19 Ekim 1995 tarihli mektupları,
h) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,
ı) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,
i) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,
j) Üniversite Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri, Geçişler ve Değişim Programları

 

Fakülteye kayıt
MADDE 5 – (1) Fakülteye bağlı bölümlere kayıt yaptırabilmek için öğrencilerin, ilgili mevzuat ile MilletlerarasıAndlaşma ve Ek Protokole göre kayıt hakkını kazanmış olmaları ve Galatasaray Üniversitesi Fransızca Dil Hazırlık Sınıfının bütün derslerini başarı ile tamamlamış veya bu sınıftan muaf tutulmuş olmaları zorunludur.
(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Kayıt yenileme
MADDE 6 – (1) Öğrencilere ders seçme ve yükümlü olmaları halinde katkı payı ya da öğrenim ücretini yatırmak suretiyle kayıt yenilemeleri için tanınacak süreler akademik takvimde düzenlenir. Bu süreçlere ilişkin değişiklikler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(2) Yükümlü oldukları halde katkı payını ya da öğrenim ücretini belirtilen süre içinde yatırmayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez.
(3) Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Mazeret kaydı ve kayıt dondurma
MADDE 7 – (1) Mazeret kaydı için dilekçe ile başvuran öğrencinin durumu, Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır; mazereti geçerli bulunan öğrenciye kaydını tamamlama hakkı verilir ve bu öğrenci belirlenen süre içinde gerekli işlemleri tamamlar.
(2) Öğrencilerin kayıtları, haklı ve geçerli mazeretleri halinde dondurulabilir. Kayıt dondurma süreleri ve kayıt dondurma için haklı ve geçerli mazeretlerle ilgili olarak 23/5/2013 tarihli ve 28655 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesi uygulanır.

Üniversite içi yatay geçiş
MADDE 8 – (1) Fakültenin yatay geçişle öğrenci kabulü ve kayıtları; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, ÇiftAnadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre, ilgili bölüm başkanlığının teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararıyla ilan edilmişkontenjanlar dâhilinde yapılır.
(2) Kurum içi yatay geçiş talebiyle yapılan başvurular, Dekanlık tarafından oluşturulacak komisyon tarafından, adayın devam etmekte olduğu programda almış olduğu dersler, bu derslerdeki başarı durumu, genel not ortalaması veÜniversiteye girişte Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavda, yatay geçiş için başvurduğu bölümün giriş puan türündeki sıralaması ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınmak suretiyle hazırlanan rapora dayanarak, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından incelenip karara bağlanır.
(3) İlgili komisyon öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, Senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler.

Başka yükseköğretim kurumlarından yatay ve dikey geçiş
MADDE 9 – (1) Kurumlar arası yatay geçiş, yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar ArasıKredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
(2) Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarınaİlişkin Yönetmelik ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
(3) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi fakülte yönetim kurulu tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel not ortalaması ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, Üniversite Senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir.
(4) İlgili komisyon öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, Senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler.
(5) Dikey geçiş ile kayıt yaptıracak öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavla belirlenir. Bu şekilde lisans programlarına yerleştirilen meslek yüksekokulu ve açıköğretim fakültesi ön lisans mezunlarıhakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Çift anadal ve yandal programları
MADDE 10 – (1) Çift anadal ve yandal programlarının oluşturulmasında, bu programlara öğrenci kabulünde ve işleyişte, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Galatasaray Üniversitesi Senato kararları uygulanır.

Öğrenci değişim programları
MADDE 11 – (1) Fakültede öğrenim gören öğrenciler, Üniversite ile yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar gereğince değişim programlarından yararlanabilirler. Değişim programlarına başvuru koşulları, ilgili bölümler tarafından önerilerek Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir. Değişim programlarının uygulanması, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

 

Öğretim biçimi
MADDE 12 – (1) Lisans öğretimi; ders geçme esasına dayanan, her yarıyıl en az 30 AKTS, toplamda en az 240 AKTS kredilik zorunlu ve seçmeli dersler, bitirme ödevi ile varsa zorunlu stajdan oluşur.
(2) Fakülte Kurulu, bahar yarıyılının son toplantısında ve ilgili bölümün önerisi üzerine; bir sonraki ders yılında açılacak zorunlu ve seçmeli dersleri, herhangi bir dersin açılabilmesi için başarılmış olması gereken ve önkoşul oluşturan ders veya dersleri ve öğretim programında yer alan dersleri verecek öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri ile uygulamalı çalışmaları yürütecek araştırma görevlilerini belirler.

Öğretimin düzenlenmesi
MADDE 13 – (1) Öğretim, güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her yarıyıl, en az yetmiş öğretim günüdür.
(2) Bölümlerde açılan derslerin saatlerini ve dersliklerini gösteren haftalık ders programı, ilgili bölümün teklifiüzerine, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yarıyıl başlamadan en geç on beş gün önce belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Öğretim süresi
MADDE 14 – (1) Fakülte bölümlerinden lisans diploması almaya hak kazanabilmek için gerekli öğretim süresi sekiz yarıyıldır. Bu süre içinde öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlama olanağı bulamayan öğrenciler için 2547 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Öğrenci danışmanlığı
MADDE 15 – (1) Her öğrenci için ilgili bölüm başkanı tarafından bir öğretim üyesi veya öğretim görevlisi danışman olarak görevlendirilir. Danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler, devam etmekte olduğu öğretim programıve çift anadal ve yandal programları çerçevesinde öğrencinin alması gereken derslerle ilgili olarak ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin yarıyılda izleyeceği dersler ve kayıt yenileme işlemleri danışman onayı ile kesinleşir.

Derslere yazılma
MADDE 16 – (1) Öğrenci her yarıyılda, yükümlü olması halinde katkı payını yatırmış olmak koşuluyla, akademik takvimde belirtilen derslere yazılma süresi içinde, öğretim programında ilan edilen dersler arasından eğitim durumuna uygun olanlara kayıt yaptırır. Öğrenci, not dökümüyle, açıklanan ders programından yararlanarak ve öğrenim gördüğü bölüm tarafından görevlendirilmiş olan danışman öğretim üyesi veya öğretim görevlisinin onayıyla otomasyon sisteminde kaydını yapar. Ders ekleme-çıkarma haftası içinde, kayıt olunan derslerde danışman öğretimüyesi veya öğretim görevlisinin onayı ile değişiklik yapılabilir.
(2) Öğrenci yarıyıl süresince, seçmiş ve danışmanınca onaylanmış olan derslere devam eder ve sınavlarına girer.
(3) Öğrencinin bir derse kayıt yaptırabilmesi için, varsa o dersin önkoşulunu başarmış olması zorunludur.
(4) Öğrencinin beşinci yarıyıl derslerine yazılması için birinci, altıncı yarıyıl derslerine yazılması için ikinci yarıyıl derslerinin en fazla biri dışında tamamını başarmış olması gerekir.
(5) Bir yarıyılda alınabilecek derslerin AKTS kredileri toplamı 45’i aşamaz.
(6) Çift anadal programı öğrencilerinin alabileceği AKTS kredilerinin üst sınırı ilgili bölüm kurullarınca belirlenir.

Ders tekrarı ve devam zorunluluğu
MADDE 17 – (1) Öğrenci, öğretim süresi içinde, zorunlu bir derse, başarıncaya kadar yeniden kaydolur. Seçmeli bir dersten başarısız olunması halinde, dönem başında beyan etmek koşuluyla bu ders yerine başka bir seçmeli ders alınabilir.
(2) Öğrencilerin, öğretim programında yer alan bütün derslere ve çalışmalara katılmaları ve devam etmeleri zorunludur.
(3) Mazeretler de dâhil olmak üzere, derslerin %70’ten azına katılan öğrenci o dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına alınmaz.
(4) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yarıyıl sonu sınavına girme hakkıkazanamayan öğrencilerin listesi yarıyıl sonu sınav döneminden önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir. Bu öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.
(5) Öğrenci herhangi bir dersten devam zorunluluğunu yerine getirerek başarısız olduğu takdirde, bu dersin açıldığı ilk yarıyılda, devam zorunluluğu tekrar aranmaksızın ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına girer. Uygulama,ödev, proje ve benzerlerini süresi içinde yerine getirme zorunluluğu devam eder.

Seçmeli dersler
MADDE 18 – (1) İlk dört yarıyılda öğrenciler, öğrenim gördükleri bölüm öngördüğü takdirde yarıyıl başına en fazla bir seçmeli ders alabilirler. Diğer yarıyıllarda ise, derslere kayıt süresi içinde, öğrenim gördükleri bölümün uygun bulduğu seçmeli dersler arasından almak istediklerine kontenjanlar dâhilinde kayıt olurlar.

Staj
MADDE 19 – (1) Staj yükümlülüğü olan öğrenciler için staja ilişkin esaslarla bu yükümlülüğü yerine getirmeye yönelik belge sistemi Fakülte Kurulunca düzenlenir.

Bitirme ödevi
MADDE 20 – (1) Öğrenciler yedinci yarıyılda zorunlu derslere kayıt olma aşamasına geldiklerinde, derslere kayıt süresi içinde, ilgili bölüm tarafından danışman olarak belirlenen bir öğretim üyesi veya öğretim görevlisi ile birlikte bir bitirme ödevi konusu belirler.
(2) Mezuniyet durumuna gelmek için gerekli olan ve bölümler tarafından belirlenmiş seçmeli ve zorunlu derslerin tümünü almış ve en fazla biri dışındakileri başarıyla tamamlamış öğrenciler için, bölüm önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulu tarafından bir bitirme ödevi sınav jürisi belirlenir. Bitirme ödevi sınavı, ilgili bölümün belirlediği tarihte sözlü olarak yapılır ve sonuç bir tutanakla Dekanlığa bildirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başarı Değerlendirme Sistemi ve Sınavlar

 

Başarı notu
MADDE 21– (1) Bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar, sunum, uygulama, ödev, proje, seminer, devam durumu ve yarıyıl sonu sınavının katkıları ile belirlenir. Her yarıyılın başlangıcında, o yarıyılda açılacak derslere ait yarıyıl içi çalışmaların türleri, sayısı ve başarı notuna katkılarını gösteren başarı değerlendirme formu, dersten sorumlu öğretim elemanları tarafından doldurularak otomasyon sisteminde ilan edilir ve bir kopyası Dekanlığa iletilir.
(2) Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı % 40’tan az, % 60’tan fazla olamaz.
(3) Öğrencilerin bir dersteki başarı durumunu gösteren liste, yarıyıl sonu sınavının yapıldığı tarihten itibaren en geç üç gün içerisinde dersten sorumlu öğretim elemanları tarafından ilan edilir ve sınav kâğıtları ile birlikte Dekanlığa iletilir.

Derslerin değerlendirilmesi
MADDE 22 – (1) Öğrencinin bir dersteki başarı durumu dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında aldığı not birlikte değerlendirilerek ve sınıfın genel başarı düzeyi göz önünde bulundurularak yapılır.
(2) Başarı notları öğretim elemanları tarafından, öğrencilerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir. Başarı notları ve katsayılar aşağıdaki gibidir:

Başarı Notu Katsayı
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
F 0.00

(3) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere IA notu verilir; bu notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.
(4) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, dönem içi çalışmalarına bakılmaksızın NP notu verilir; bu not, not ortalamaları hesabında, F notu işlemi görür.
(5) Seminer, staj gibi uygulamalı derslerde başarı durumu P (başarılı) ve F (başarısız) olarak değerlendirilebilir.

Ağırlıklı genel not ortalaması
MADDE 23 – (1) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), derslerin her birinden ve bitirme ödevinden alınan başarı notları katsayılarının, AKTS kredileri ile çarpılıp toplanması sonucu bulunacak sayının, AKTS krediler toplamına bölünmesi ile elde edilen değerdir. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir. Başarı durumu P ile değerlendirilen çalışmalara ait krediler AGNO hesabına dâhil edilmez.

Tek ders sınavı
MADDE 24 – (1) Mezuniyeti, başarısız olduğu tek ders nedeniyle bir ya da iki yarıyıl gecikme durumunda olan ve yazılı talepte bulunan öğrenciye, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla, tek ders sınav hakkı verilir. Bu sınavın tarihi Fakülte Yönetim Kurulu kararında belirtilir.
(2) Tek ders sınavına girme hakkı tanınmış öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi çalışma notu dikkate alınmaksızın belirlenir.

Sınav dönemi ve programları
MADDE 25 – (1) Ara sınav ya da ara sınav yerine geçen çalışmalar her ders için bir yarıyılda en az bir defa yapılır. Ara sınavların yapılacağı gün ve saatler dersin sorumlusu öğretim elemanları tarafından belirlenerek, sınav tarihinden en az yedi gün önce öğrencilere duyurulur.
(2) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak, belirtilen tarihlerde ara sınava giremeyen öğrencilere aynı yarıyıl içinde mazeret sınavı yapılabilir. Haklı neden, en geç ara sınavı izleyen veya engelin kalktığı üç iş günü içinde ilgili öğrenci tarafından Dekanlığa yazılı olarak bildirilir. Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir.
(3) Yarıyıl sonu sınav programları ve sınav gözetmen listesi Dekanlıkça hazırlanır. Fakülte Yönetim Kurulunun onayından sonra sınav dönemi başlamadan en az iki hafta önce ilan edilir.

Sınav düzeni
MADDE 26 – (1) Sınavlar, dersi veren öğretim elemanı ile Dekanlıkça görevlendirilen gözetmen öğretim elemanlarının gözetiminde yapılır.
(2) Bitirme ödevi dışındaki derslerin yarıyıl sonu sınavları yazılı olarak yapılır. Sınav süresi dersten sorumluöğretim elemanı tarafından, üç saati geçmeyecek şekilde belirlenir.

Sınav disiplini
MADDE 27 – (1) Öğrenciler, Dekanlıkça hazırlanan sınav programında belirtilen gün ve saatlerde sınavlara girerler.
(2) Öğrenciler sınav salonuna, sınav görevlilerinin sınavda yararlanılmasına izin vermediği kitap, ders notu ve benzeri belgeler ile cihazları getiremez ve bunları yanlarında bulunduramaz. Sınav salonunda izin verilmeyen belgeleri bulunduran, kopya çeken, kopya çekmeye teşebbüs eden, sınav süresi sonunda kağıdını teslim etmeyen veya kopyaçektiği daha sonra anlaşılan öğrenci ve bunlara yardımcı olan öğrenciler ile bitirme ödevi ya da sınav yerine geçençalışmalarda intihal yapan öğrenciler hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(3) Sınavlarda, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde suç sayılan diğer fiil ve hareketleri yapanlar hakkında, Dekanlık tarafından soruşturma açılır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 28 – (1) Öğrenciler bir dersteki başarı durumu sonucuna, dersin başarı durumu listesinin ilan edilmesinden itibaren üç iş günü içerisinde bir dilekçe ile itiraz edebilirler.
(2) Dekanlık, dersten sorumlu öğretim elemanının yanı sıra iki öğretim elemanı ile birlikte, üç kişiden oluşan bir inceleme komisyonu kurar. İnceleme komisyonu, dersten sorumlu öğretim elemanının ilan ettiği başarı değerlendirme sisteminde yer alan ve öğrencinin başarı notuna katkısı bulunan bütün çalışmaları maddi hata yönünden tekrar inceler. Komisyonun hazırladığı rapor Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülür ve karara bağlanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt Silme ve Diplomalara İlişkin Esaslar

 

Kayıt silme
MADDE 29 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin yazılı başvuruyla kaydının silinmesi talebinde bulunması.
b) Öğrenci hakkında verilen yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezasının kesinlik kazanması.

Diploma alma koşulları
MADDE 30 – (1) Kayıt olduğu bölümde açılan zorunlu dersleri, aldığı seçmeli dersleri ve yazılı olarak hazırladığı bitirme ödevine ilişkin sınavları başarı ile tamamlayan, varsa bölümün zorunlu staj yükümlülüğünü yerine getiren, en az 240 AKTS kredi olmak üzere mezuniyet için öngörülen toplam kredi sayısındaki derslerin ağırlıklı not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkaran ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlayan öğrenciye Fakültenin ilgili bölümünün lisans diploması verilir.
(2) Mezuniyet için gerekli koşulları sağlayan öğrencilere Fakülte’deki öğrenimleri süresince aldıkları dersler ile bunlara ilişkin AKTS kredileri, başarı notunu, ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren not dökümü belgesi ve diploma eki de verilir.
(3) Yatay ve dikey geçiş yoluyla Fakülteye kayıt olan öğrencilerin ilgili bölümden mezun olabilmeleri için gerekli AKTS kredisi toplamı, Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile muaf tutuldukları derslerin AKTS kredilerinin mezuniyet için gerekli toplam kredi sayısından düşülmesiyle hesaplanır.

Diploma yerine geçen belgeler
MADDE 31 – (1) Öğrencilere diplomaları hazırlanıncaya kadar bir defaya mahsus geçici mezuniyet belgesi verilebilir.
(2) Diplomasını kaybeden öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine göre duplikata verilir.

 

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

 

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Üniversite Yönetim Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 33 – (1) 24/7/2010 tarihli ve 27651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013-2014 eğitim-öğretim yılı öncesinde Fakülteye kayıt yaptırmış öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci tarafından alınan tüm derslerin başarı notu katsayı değerlerinin, bu derslerin haftalık kredi saatleriyle çarpılmasıyla elde edilen toplamın, öğrencinin aldığı haftalık kredi toplamına bölünmesi suretiyle hesaplanır.

Yürürlük
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik, 2013-2014 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.