4 Ekim 2013 Cuma, Sayı: 28785

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesinde yürütülen kayıt işlemleri, eğitim-öğretim, sınavlar, başarı notunun hesaplanması, yatay geçiş, öğrenci değişim programları ve diplomalara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları öğrenci iş yüküne dayalı ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Dekanlık: Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığını,
c) Diploma eki: Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere, diplomalarına ek olarak uluslararası şeffaflığı ve alınan eğitim sonucunda edindikleri niteliklerin akademik ve mesleki tanınırlığını sağlamak amacıyla Üniversite tarafından diplomalarına ek olarak verilen, ancak diplomanın yerini almayan belgeyi,
ç) Fakülte: Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesini,
d) Fakülte Kurulu: Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Kurulunu,
e) Fakülte Sekreterliği: Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Sekreterliğini,
f) Fakülte Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Yönetim Kurulunu,
g) Hazırlık Sınıfı: Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki yükseköğretime hazırlık sınıflarını,
ğ) Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokol: Bakanlar Kurulunun 4/5/1992 tarihli ve 92/2991 sayılı Kararıyla onaylanan, Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu’na ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşma ve Bakanlar Kurulunun 24/10/1995 tarihli ve 95/7434 sayılı Kararıyla onaylanan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu’na İlişkin 14 Nisan 1992 Anlaşması’na Ek Protokol ile bu Ek Protokol’a ekli mektuplar ve 19 Ekim 1995 tarihli mektupları,
h) Öğrenci Otomasyon Sistemi: Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Otomasyon Sistemini,
ı) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,
i) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,
j) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,
k) Üniversite Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri, Geçişler ve Değişim Programları

 

Kayıt
MADDE 5 – (1) Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesine kayıt yaptırabilmek için ilgili mevzuat ile Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokol’e göre kayıt hakkını kazanmış olmak gerekir. Fakülteye kayıt yaptırma hakkını kazanmış olan öğrenciler yeterli Fransızca seviyesine sahip olduğunu belgelemek ya da Fransızca Hazırlık Sınıfını başarıyla tamamlamak zorundadır. (2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Kayıt yenileme
MADDE 6 – (1) Öğrencilere ders seçme ve yükümlü olmaları halinde katkı payı ya da öğrenim ücretini yatırmak suretiyle kayıt yenilemeleri için tanınacak süreler akademik takvimde düzenlenir. Bu sürelere ilişkin değişiklikler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(2) Yükümlü oldukları halde katkı payını ya da öğrenim ücretini belirtilen süre içinde yatırmayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez.
(3) Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Kayıt dondurma
MADDE 7 – (1) Öğrencilerin kayıtları, 23/5/2013 tarihli ve 28655 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesine göre haklı ve geçerli mazeretleri olması halinde dondurulabilir.
(2) Kaydın dondurulduğu süre boyunca öğrenciye, katılamadığı sınavlar için tekrarlama hakkı verilmez, mazeret sınavı açılmaz. Öğrencilerin katılmadığı sınavlara ait hakları saklı tutulur. Kayıt dondurma süresi sona eren öğrenci, mazereti sebebiyle kaydını dondurduğu yarıyılın başından itibaren öğrenciliğine devam eder.

Başka yükseköğretim kurumlarından yatay ve dikey geçişler
MADDE 8 – (1) Fakülteye başka yükseköğretim kurumlarından yatay geçişle öğrenci kabulü ve kayıtları, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre, Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenmiş ve ilan edilmiş kontenjanlar dâhilinde yapılır. Yatay geçiş yapacak öğrencinin; önceki yıl içerisinde Fransızcaya dayalı olarak öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda okuduğu sınıfın bütün derslerinde başarılı olması, ders konularının ve içeriklerinin %80 oranında benzer olması, not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması veya eşdeğer düzeyde bulunması gerekir.
(2) Fakültenin sadece üçüncü ve beşinci yarıyıllarına yatay geçiş yapılabilir.
(3) Fakülteye yatay geçiş Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.
(4) Dikey geçişle kayıt yaptıracak öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavla belirlenir. Bu şekilde lisans programlarına yerleştirilen meslek yüksekokulu ve açıköğretim fakültesi ön lisans mezunları hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Üniversite içi yatay geçiş
MADDE 9 – (1) Kayıtlı olduğu lisans programının birinci sınıfında derslerinin tümünü başarı ile tamamlamış olan öğrenciler, İletişim Fakültesinin üçüncü yarıyılına kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler.
(2) Kurum içi yatay geçiş öğrenci kontenjanı ve esasları Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir.
(3) Yatay geçiş talebiyle yapılan başvurular, Dekanlık tarafından oluşturulacak komisyon tarafından, adayın fakültesinde almış olduğu dersler, bu derslerdeki başarı durumu, genel not ortalaması ve üniversiteye girişte Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavda aldığı puan türü ve sıralaması değerlendirilerek hazırlanacak rapora dayanarak, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Fakülte Yönetim Kurulu, kurum içi yatay geçişini onayladığı öğrencilerin Fakülte öğretimine uyumu için gerekli gördüğü önceki yarıyılların derslerini de fark dersleri olarak almasını zorunlu tutabilir.

Çift anadal ve yandal programları
MADDE 10 – (1) Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi, Galatasaray Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesinde belirtilen esaslar ve İletişim Fakültesi ile çift anadal programı yürütülen bölümlerin önerisiyle Senatonun onayından geçmiş anlaşmalar çerçevesinde her akademik yılın başında çift anadal programlarına, ilan edilen kontenjanlar dâhilinde, öğrenci kabul edilir.

Öğrenci değişim programları
MADDE 11 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu, Üniversite ile yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar gereğince İletişim Fakültesi öğrencilerinin, öğrenci değişim programlarından bir ya da en fazla iki yarıyıl süresince yararlanmasına karar verebilir.
(2) Bu öğrenim imkânları öğrencilere, Dekanlık tarafından, başvuru süresi belirtilerek duyurulur. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan komisyon, süresinde yapılan başvuruları inceler ve adaylarla yaptığı mülakat sonucunda adayların yeterli olup olmadığına ve yeterli adaylardan hangilerinin öğrenci değişim programları çerçevesinde anlaşmalı üniversitelerden hangisine gönderileceğine karar verir. Komisyon, raporunu Fakülte Yönetim Kurulunun onayına sunar.
(3) Öğrencilerin gittikleri üniversitelerde aldıkları ve başarılı oldukları derslerin, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesindeki kredi karşılıkları ve uyumları Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Öğrencilerin Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesindeki not ortalamasının belirlenmesinde bu dersler karşılığı gösterilen dersler ve alınan notlar esas alınır.
(4) Öğrenci değişimi uygulamasında, iki program arasında bire bir denklik aranmaz.
(5) Öğrenci değişim programından faydalanan öğrenciler, aldıkları derslerden başarılı olmaları halinde, anlaşmalı üniversitelerde öğrenim gördükleri yarıyıl ya da yarıyılları Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesinde de başarmış sayılırlar. Takip ettikleri derslerden başarısız olmaları halinde, bu öğrencilerin durumları Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir.
(6) Öğrenci değişim programları çerçevesinde bir yabancı üniversitede geçirilen süreler öğrenim süresine dâhildir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

 

Öğretim yılı ve şekli
MADDE 12 – (1) Fakültede öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.
(2) Öğretim yılının başlangıç tarihi, her yıl Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir. Her yarıyıl yetmiş öğretim gününden az olamaz.
(3) Yaz dönemi öğretimi yürürlüğe konulduğu takdirde bu öğretime ilişkin hükümler saklı tutulur.
(4) Fakültede öğretim, ders geçme esasına dayanan fakülte zorunlu, uzmanlık alanı zorunlu dersler ve seçimlik dersler ile bitirme projesinden oluşur.
(5) Öğretimin tamamlayıcı unsuru olarak öğrencilerin staj yapmalarına Fakülte Kurulunca karar verilir. Öğrencilerin staj yükümlülüğüne ilişkin esaslar, Fakülte Kurulunca düzenlenir.

Öğretim süresi
MADDE 13 – (1) Fakültede lisans öğretimi süresi sekiz yarıyıldır.

Öğretimin düzenlenmesi
MADDE 14 – (1) Fakültede öğretim, fakülte zorunlu, uzmanlık alan zorunlu ve seçimlik yarıyıllık dersler ve uygulamalı çalışmalarla yürütülür.
(2) Ders kredileri, Türkiye yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.
(3) Fakülte ders programı, her yarıyılda öğrencilerin en az 30 AKTS kredilik ders alabileceği şekilde düzenlenir.
(4) Öğrenciler öğrenimleri boyunca en az 22 iş günü staj yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğün esasları, Fakülte Kurulunca belirlenir ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan staj komisyonu tarafından uygulanır.
(5) Öğretim programına ek olarak, Fakülte Kurulunun kararıyla yaz dönemi süresince kurs, konferans, seminer, staj ve benzeri faaliyetler düzenlenmesine karar verilebilir.

Derslere yazılma
MADDE 15 – (1) Fakültenin ders programında yer alan dersler ve AKTS kredileri kayıt dönemi öncesinde ilan edilir.
(2) Öğrenciler, her yarıyıl başında, programda yer alan o yarıyıla ait fakülte zorunlu, seçmiş oldukları uzmanlık alanı zorunlu dersler ile seçimlik dersleri belirleyerek eğitim durumlarına uyanlara kayıt yenileme süresi içinde yazılırlar. Bu süre içerisinde, kayıtlarını yaptırmayan ve 2547 sayılı Kanunda sayılan geçerli bir mazerete ilişkin yasal bir belge ibraz edemeyen öğrenciler derslere yazılma hakkını kaybederler.
(3) Öğrencilerin bir derse yazılabilmesi için bu dersin, eğer varsa, ön koşul ders veya derslerinden başarılı olması gerekir. (4) Öğrencinin yazıldığı seçimlik dersler, akademik takvimde belirtilen ders alma-bırakma süresi dolduktan sonra, artık o yıl için değiştirilemez. Seçimlik derslerin kotaları her yarıyıl başında, ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. Kayıt yenileme dönemi sonunda açılmayan dersleri seçen öğrenciler, ders ekleme/bırakma ve mazeret kayıtları döneminde açılmış diğer seçmeli derslere yazılırlar.
(5) Öğrenciler başarılı oldukları bir derse, sonraki yıllarda tekrar yazılamaz ve o dersin sınavlarına katılamaz.
(6) Zorunlu bir dersten başarısız olan öğrenciler, aynı derse tekrar yazılarak, tüm sınav yükümlülüklerini yerine getirmek ve varsa diğer çalışma ve uygulamaları yapmak zorundadır. Seçimlik bir dersten başarısız olmuş bir öğrenci, danışmanının uygun görüşünü de alarak, varsa ön koşulunu yerine getirmiş olduğu yeni bir seçimlik derse yazılabilir.

Öğrenci danışmanlığı
MADDE 16 – (1) Dekanlık, kaydını yaptırmak ve yenilemek amacıyla başvuran her öğrenci için öğretim üyeleri ve diğer öğretim elemanları arasından bir akademik danışman ve bir akademik danışman yardımcısı belirler. Akademik danışman ve yardımcıları, öğrencilerin ders seçme ve kurallara uygun biçimde derslere yazılmalarında yardımcı olurlar. Dekanlık tarafından talep edilmesi halinde danışmanı oldukları öğrencilerle ilgili faaliyetleri veya bu öğrencilerin başarı durumları hakkında rapor verirler. Öğrencinin yarıyılda izleyeceği dersler ve kayıt yenileme işlemleri danışman onayı ile kesinleşir.

Bitirme projesi
MADDE 17 – (1) Öğrenciler yedinci yarıyılda Dekanlık tarafından atanan danışmanları ile birlikte bitirme projelerinin konusunu belirlerler.
(2) Bitirme projelerinin uygulama ve değerlendirme esasları, Fakülte Kurulunca belirlenir.

Devam zorunluluğu
MADDE 18 – (1) Öğrenciler, ilgili yarıyıl süresince ders kayıt formunda yer alan ve danışmanları tarafından onaylanmış derslere devam eder ve sınavlarına girerler.
(2) Bir derse kayıtlı öğrenciler, yarıyıl sonu sınavına girebilmek için o dersin toplam saatlerinin en az %70`ine devam etmek zorundadırlar. Devam zorunluluğuna uymayan öğrenciler, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkını elde edemezler.
(3) Devam denetimi dersin öğretim elemanı tarafından yapılır. Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yarıyıl sonu sınavlarına girme hakkı kazanamayan öğrencilerin listesi yarıyıl sonu sınav döneminden önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir. Bu öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.
(4) Öğrenci herhangi bir dersten devam zorunluluğunu yerine getirerek başarısız olduğu takdirde, bu dersin açıldığı ilk yarıyılda, derse yazılarak arasınav ve yarıyıl sonu sınavlarına girer. Uygulama, ödev, proje ve benzerlerini süresi içinde yerine getirme zorunluluğu devam eder.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Başarı Değerlendirme Sistemi

 

Yarıyıl içi çalışmaları ve ara sınavlar
MADDE 19 – (1) Yarıyıl içi çalışmaları; ödev, araştırma-inceleme, sunum, kısa sınav, ara sınav ve benzeri faaliyetlerin bütünüdür. Bir dersin yarıyıl içi çalışmalarının neler olduğu ve yarıyıl notunu ne ölçüde etkileyeceği, dersin öğretim elemanı tarafından belirlenir ve dönem başladıktan sonra en geç iki hafta içinde öğrencilere duyurulur.
(2) Her ders için bir yarıyılda en az bir ara sınav ya da ara sınav yerine geçen çalışma yapılır.
(3) Ara sınavlar, Dekanlık tarafından hazırlanan ve Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanan sınav programına göre yapılır. Sınav programı sınavlardan en az 7 gün önce Dekanlık tarafından ilan edilir.
(4) Mazeret sınavları hariç olmak üzere, bir günde aynı yarıyıla ait derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir.
(5) Mazeretsiz olarak girilmeyen ara sınavın notu, NP olarak verilir; bu not, not ortalamaları hesabında, F (0) notu işlemi görür.
(6) Yarıyıl içi notları ilgili öğretim elemanı tarafından öğrencilere duyurulur.

Mazeret sınavı
MADDE 20 – (1) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak, belirtilen tarihlerde ara sınavlara giremeyen öğrencilere aynı yarıyıl içinde mazeret sınavı yapılabilir.
(2) Haklı nedenin, en geç ara sınavı izleyen veya engelin kalktığı 3 iş günü içinde Fakülte Dekanlığına yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Sağlık sorunlarıyla ilgili mazeretlerin sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelendirilmesi şarttır.
(3) Bu Yönetmelikte belirtilen süre içinde bildirdiği mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilenler mazeret sınavına girebilir. Bu sınavın tarihi ilgili öğretim elemanı tarafından ilan olunur.
(4) Ara sınav dışındaki yarıyıl içi çalışmalarını zamanında yapamayan veya bu çalışmalara katılamayan öğrencilerin mazeretlerini kabul veya reddetmek ilgili öğretim elemanının yetkisindedir.

Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları
MADDE 21 – (1) Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, dersin açıldığı yarıyılın sonunda yapılır. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının programı ve takvimi Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve sınavların başlangıcından en az 7 gün önce ilan edilir.
(2) Derse devam yükümlülüğünü yerine getirmemiş olan öğrenciler yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına giremezler.
(3) Bir dersten başarı notu olarak F (0) alarak başarısız olan veya yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrencilere bütünleme sınav hakkı tanınır.
(4) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarına girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilmez.
(5) Öğretim elemanları yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarını değerlendirerek, sonuçlarını öğrenci otomasyon sisteminde belirtilen süre içinde öğrenci otomasyon sistemine girmek ve ilan etmek zorundadır. Bu sınavların sonuçlarının imzalı bir çıktısı ilgili öğretim elemanı tarafından en geç 1 hafta içinde Fakülte sekreterliğine teslim edilir.

Tek ders sınavı
MADDE 22 – (1) Mezuniyet durumuna gelmekle birlikte, başarısız olduğu tek ders nedeniyle mezuniyeti bir ya da iki yarıyıl gecikme durumunda olan öğrenciye, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla, ilgili yarıyıla ait olan sınav hakkını, daha önce açılacak tek ders sınavında kullanma imkânı tanınabilir.
(2) Tek ders sınavı bu Yönetmelik hükümleri uyarınca belirlenecek ve duyurulacak gün ve saatte yapılır.
(3) Tek ders sınavına girme hakkı tanınmış öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi notu dikkate alınmaksızın, tek ders sınavında aldığı nota göre belirlenir.

Sınavların yapılması ve düzeni
MADDE 23 – (1) Sınavların, dersi veren öğretim elemanının sorumluluğu ve Dekanlık tarafından görevlendirilen gözetmenlerin gözetimi altında yapılması esastır. Bu kişilerin mazereti halinde Dekanlık sınav için başka öğretim elemanlarını görevlendirebilir.
(2) Sınav süresi dersin öğretim elemanı tarafından 3 saati geçmeyecek şekilde belirlenir. Sınav süresi sonunda sınavı bitirmeyen öğrencilerin cevap kâğıtları gözetmenler tarafından alınır.
(3) Öğrencilerin sınavlara ilan edilen listelerdeki gün, saat ve sınıflarda girmeleri ve öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekir.
(4) Cevaplar Fakültenin mühürlü kâğıtlarına yazılır. Kullanılacak sayfa sayısı dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından sınırlandırılabilir.
(5) Sınava geç kalan öğrenciler sınav salonundan çıkan öğrenci olmaması kaydıyla sınava alınabilir.
(6) Mühürlü cevap kâğıdını ilgili öğretim elemanı veya gözetmenlere teslim ettikten sonra sınav salonundan çıkan öğrencilerin sınav bitmeden yeniden salona girmesine izin verilmez.
(7) Sınavlarda, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde suç sayılan fiil ve hareketler hakkında ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır. Kopya çeken, veren, bunlara teşebbüs eden, yarıyıl içi çalışmalarda intihal yapan ve bu fiilleri işledikleri sonradan anlaşılan öğrencilerin durumu bir tutanakla tespit edilir ve bu öğrenciler hakkında ilgili disiplin mevzuatı hükümleri uygulanır. (8) Dekanlık, sınavlarda disiplini sağlamak amacıyla gerekli gördüğü diğer önlemleri alır.
(9) Yazılı sınav belgeleri, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süre ile saklanır. Bu süre sonunda, sınav belgeleri Dekanlık tarafından bir tutanak tutulmak suretiyle imha edilir.

Sınavlarda değerlendirme ve başarı notu
MADDE 24 – (1) Bir dersin başarı notu; ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl içi çalışmalarındaki notlar ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notlar birlikte değerlendirilerek belirlenir.
(2) Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40’tan az, %60’tan fazla olamaz.
(3) Başarı notları, öğretim elemanı tarafından, notların istatistiksel dağılımı, öğrencilerin genel başarı durumu ve sınıf mevcudu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilecek biçimde belirlenir.
(4) Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıdaki gibidir:

Başarı Notu Katsayısı
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
F 0.00

(5) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış; (F) notu alan öğrenci başaramamış sayılır.
(6) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere IA notu verilir; bu notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.
(7) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, dönem içi çalışmalarına bakılmaksızın NP notu verilir; bu not, not ortalamaları hesabında, F notu işlemi görür.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 25 – (1) Öğrenciler, sınavların veya sınav yerine geçen çalışmaların sonuçlarının ilanından itibaren 3 iş günü içinde Dekanlığa verecekleri bir dilekçe ile sınav kâğıtlarının maddi hata yönünden yeniden incelenmesini isteyebilirler.
(2) Dekanlık itirazın değerlendirilmesi için üç kişilik bir komisyon oluşturur. Komisyon itiraz edilen sınav kâğıtlarını yeniden inceler, sonucu en geç on gün içinde Dekanlığa bildirir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt Silme ve Diplomalara İlişkin Esaslar

 

Kayıt silme
MADDE 26 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin yazılı başvuruyla kaydının silinmesi talebinde bulunması,
b) Öğrenci hakkında verilen yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasının kesinlik kazanması.
(2) Üniversiteden kaydını sildirmek isteyen öğrenciler Dekanlığa bir dilekçe ile başvurur. Öğrencinin talep etmesi halinde kendisine son öğrenim durumunu gösteren bir belge verilir. Üniversiteye girişte alınan belgelerden sadece lise diploması iade edilir. Diplomanın bir fotokopisi dosyasında saklanır.

Diplomalar
MADDE 27 – (1) Fakültede öğrenim gören öğrencilerden, ilk dört yarıyılın bütün derslerinden başarılı olduktan sonra kaydını sildirenlere veya daha sonraki yarıyıllarda herhangi bir nedenle ilişiği kesilenlere, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması ve diploma eki verilir.
(2) Fakülte öğretim programında yer alan 240 AKTS kredilik zorunlu ve seçimlik derslerin tümünden bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre başarılı olarak lisans programını tamamlayan öğrencilere, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Lisans Diploması ve diploma eki verilir.

Diploma eki ve diploma yerine geçen belgeler
MADDE 28 – (1) Diploma ekinde yer alan ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci tarafından alınan tüm derslerin başarı notu katsayı değerlerinin, bu derslerin AKTS kredileriyle çarpılmasıyla elde edilen toplamın, öğrencinin aldığı AKTS kredisi toplamına bölünmesiyle hesaplanır.
(2) Öğrencilere diplomaları hazırlanıncaya kadar bir defaya mahsus geçici mezuniyet belgesi verilebilir.
(3) Diplomasını kaybeden öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine göre duplikata verilir.

 

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

 

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Üniversite Yönetim Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 30 – (1) 24/7/2010 tarihli ve 27651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013-2014 eğitim-öğretim yılı öncesinde Fakülteye kayıt yaptırmış öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci tarafından alınan tüm derslerin başarı notu katsayı değerlerinin, bu derslerin haftalık kredi saatleriyle çarpılması sonucu elde edilen toplamın, öğrencinin aldığı haftalık kredi saati toplamına bölünmesi suretiyle hesaplanır.
(2) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında karşılaşılacak intibak sorunları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.