14 Ekim 2013 Pazartesi, Sayı: 28795

 

BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Galatasaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda yapılan eğitim-öğretim, kayıt, sınavlar, başarı notunun belirlenmesi, yatay geçiş, kayıt silme ve diplomalara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları öğrenci iş yüküne dayalı ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Bölüm: Galatasaray Üniversitesi bünyesinde Rektörlük, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına bağlı, amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim dallarından oluşan öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimlerinden her birini,
c) Diploma eki: Kayıt oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere, uluslararası şeffaflığı ve alınan eğitim sonucunda edindikleri niteliklerin akademik ve mesleki tanınırlığını sağlamak amacıyla Üniversite tarafından diplomalarına ek olarak verilen, ancak diplomanın yerini almayan belgeyi,
ç) Müdür: Galatasaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürünü,
d) Müdürlük: Galatasaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü,
e) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,
g)Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
ğ) Yüksekokul: Galatasaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulunu,
ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri, Geçişler ve Değişim Programları

 

Yüksekokula giriş ve kesin kayıt
MADDE 5 – (1) Yüksekokula kesin kayıt yaptırabilmek için ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt yaptırma hakkını kazanmış olmak gerekir.
(2) Yükümlü oldukları halde öğrenim ücretini ilan edilen süre içinde yatırmayan öğrenciler kesin kayıt yaptıramazlar.

Kayıt yenileme
MADDE 6 – (1) Öğrencilere ders seçme ve yükümlü olmaları halinde katkı payı ya da öğrenim ücretini yatırmak suretiyle kayıt yenilemeleri için tanınacak süreler akademik takvimde düzenlenir. Bu sürelere ilişkin değişiklikler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(2) Yükümlü oldukları halde katkı payını ya da öğrenim ücretini belirlenen süre içinde yatırmayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez.
(3) Belirlenen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Kayıt dondurma
MADDE 7 – (1) Öğrencilerin kayıtları, haklı ve geçerli mazeretleri halinde Yönetim Kurulu kararıyla en az bir, en çok iki yarıyıl için dondurulabilir. Haklı ve geçerli mazeretleri bulunması halinde 23/5/2013 tarihli ve 28655 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır.
(2) Kaydın dondurulduğu süre boyunca öğrenciye, katılamadığı sınavlar için tekrarlama hakkı verilmez, mazeret sınavları açılmaz. Öğrencilerin katılamadığı sınavlara ait hakları saklı tutulur. Kayıt dondurma süresi sona eren öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı yarıyılın/dönemin başından itibaren öğrenciliğine devam eder.

Başka yükseköğretim kurumlarından yatay geçişler
MADDE 8 – (1) Galatasaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bölüm ya da öğretim programlarına yatay geçişle öğrenci kabulü ve kayıtları; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre Yönetim Kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenmiş ve ilan edilmiş kontenjanlar dâhilinde yapılır.

Üniversite içi yatay geçiş
MADDE 9 – (1) Galatasaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğretim programları arasında yatay geçiş yapma koşulları, kontenjanları ve başvuruların nasıl değerlendirileceği, ilgili akademik yılın başında Yönetim Kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla belirlenir. Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin ayrıldığı akademik birimde geçirdiği süre azami öğrenim süresine dâhil edilir.

Öğrenci değişim programları
MADDE 10 – (1) Yüksekokulda öğrenim gören öğrenciler, Üniversite ile yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar gereğince değişim programlarından yararlanabilirler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

 

Öğretim yılı, şekli ve dili
MADDE 11 – (1) Yüksekokulda öğretim programında yer alan dersler yarıyıllık olarak düzenlenir ve ders geçme esası uygulanır.
(2) Öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Her yarıyıl en az yetmiş öğretim günüdür.
(3) Öğretim birinci ve ikinci öğretim olarak yapılabilir.
(4) Yaz dönemi öğretiminin açılması ve buna ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
(5) Yüksekokulda öğretim dili Türkçedir.

Öğretim süresi
MADDE 12 – (1) Yüksekokulda öğretim dört yarıyılda yapılır. Bu hususta 2547 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Öğretimin içeriği
MADDE 13 – (1) Öğretim, öğretim programında öngörülen teorik dersler, uygulama dersleri ve laboratuvar çalışmalarından oluşur. Öğretim programı, Yüksekokul Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.
(2) Her dersin toplam kaç ders saatinden oluştuğu ve AKTS kredisi öğretim programında belirtilir. Ders programları, her yarıyılda öğrencilerin en az 30 AKTS kredilik ders alabileceği şekilde düzenlenir.
(3) Bir derse devam edebilmek için daha önce alınıp başarı sağlanması gereken dersler, Yüksekokul Kurulunca bu ders için ön koşul olarak belirlenebilir. Herhangi bir dersin ön koşulu olan ders veya dersler, öğretim programında belirtilir.
(4) Gerektiğinde dersler Cumartesi günleri de yapılabilir.

Öğrenci danışmanlığı
MADDE 14 – (1) Her öğrenci için Müdürlük tarafından bir öğretim üyesi veya öğretim görevlisi danışman olarak görevlendirilir. Danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler; öğrenim süreçleri ve üniversite yaşamına değin konularda öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin kayıt yenileme ve derslere yazılma işlemleri danışman onayıyla kesinleşir.

Derslere yazılma
MADDE 15 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl için Senato tarafından belirlenen kayıt yenileme döneminde, öğretim programında ilan edilen derslerden öğrenim durumlarına uygun olanlara yazılır. Derslere yazılma usulleri Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.
(2) Öğrencilerin derslere yazılma işlemini, tespit ve ilan edilen süre içinde tamamlamaları gerekir. İşlemlerini bu süre içinde tamamlayamayanlar, o yarıyıla kaydolmuş sayılmazlar.
(3) Öğretim programında ön koşulu bulunan bir derse yazılabilmek için öncelikle, ön koşul olarak belirlenmiş olan ders veya derslerin başarılmış olması gerekir.
(4) Öğrenciler, aynı yarıyıl içinde en fazla 45 AKTS kredilik derse yazılabilirler.
(5) Öğrenciler, ilgili yarıyıl süresince yalnız kayıt oldukları derslere devam edebilir ve sınavlarına girebilirler.

Devam zorunluluğu
MADDE 16 – (1) Öğrencilerin, öğretim programında yer alan bütün ders ve çalışmalara katılmaları ve devam etmeleri zorunludur.
(2) Bir dersten yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girebilmek için, mazeretler dâhil, derslerin öğretim programında belirtilen teorik saatlerine % 70’ten, uygulama saatlerine % 90’dan az olmamak üzere katılmak zorunludur.
(3) Devam yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle bir dersten başarısız olan öğrenciler, o dersi tekrar aldıklarında devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.
(4) Öğrencilerin devam durumlarının denetimi ilgili öğretim elemanı tarafından yapılır. Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yarıyıl sonu sınavına girme hakkını kazanamayan öğrencilerin listesi yarıyıl sonu sınav döneminden en geç beş iş günü önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir.
(5) Herhangi bir dersten devam yükümlülüğünü yerine getirerek başarısız olan öğrenciler, o dersi tekrar aldıklarında, devam zorunluluğu aranmaksızın dersin yarıyıl sonu sınavına girerler. Bu durumda öğrenciler, aynı zamanda, başarısız olunan derse ait yarıyıl içi sözlü ve/veya yazılı ara sınavlar, kısa konu sınavları, uygulama, ödev, proje, seminer gibi yarıyıl içi çalışmalardan da sorumludur ve gereğini yerine getirmekle yükümlüdür.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Başarı Değerlendirme Esasları

 

Sınavlar
MADDE 17 – (1) Öğrencinin kayıtlı olduğu bir dersteki başarı durumu, yarıyıl içi çalışmaları, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavıyla belirlenir.
(2) Yarıyıl içi çalışmaları; ara sınav, kısa sınav, ödev, araştırma-inceleme, sunum, atölye, uygulama ve benzeri faaliyetlerin bütünüdür.
(3) Sınavların, yazılı, yazılı ve sözlü veya uygulamalı olarak yapılmasına ve başarı notuna katkı oranlarına ilişkin başarı değerlendirme yöntemi, dersin öğretim elemanı tarafından belirlenir ve öğretim yarıyılı başladıktan sonraki onbeş gün içinde Müdürlüğe bildirilir.
(4) Her ders için bir yarıyılda en az bir ara sınav veya ara sınav yerine geçen çalışma yapılır.
(5) Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak, belirtilen tarihlerde ara sınava giremeyen öğrencilere aynı yarıyıl içinde mazeret sınavı yapılabilir. Bunun için, öğrenciler, mazeretlerinden dolayı öğrenimlerine devam edemedikleri sürenin bitiminden itibaren en geç üç iş günü içinde devamsızlık nedenlerini yazılı olarak Müdürlüğe bildirmelidirler. Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir.
(6) Başarısız olduğu tek ders nedeniyle mezuniyeti bir ya da iki yarıyıl gecikme durumunda olan öğrenciye Yönetim Kurulunun belirlediği takvime göre tek ders sınavı yapılır.

Sınav programları ve sınavlarda disiplin
MADDE 18 – (1) Her yarıyıl bitiminde, bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan ve Yüksekokul Yönetim Kurulunca onaylanan yarıyıl sonu sınavları programı ve bunun ardı sıra bütünleme sınavları programı uygulanır.
(2) Her yarıyıl, o yarıyıla ait tüm derslere ilişkin bir ara sınav programı Müdürlükçe düzenlenir.
(3) Bir günde, ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl için öngördüğü derslerden en çok ikisinin sınavı yapılabilir.
(4) Sınav programları, sınavlardan en az yedi gün önce ilan edilir.
(5) Sınavlar, programda gösterilen gün, yer ve saatlerde yapılır. Öğrencilerin sınavlara girerken öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekir.
(6) Sınavları, o dersi vermekle yükümlü öğretim elemanı düzenler ve yönetir. Kendisine Müdürlükçe görevlendirilen öğretim elemanları gözetmen olarak yardımcı olur. Sınavların düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için, Yüksekokulun bütün öğretim elemanları görevlendirilebilir. Sorumlu öğretim elemanının, geçerli mazeretine dayanarak sınav günü gelemeyecek olması durumunda, sınavı kimin yapacağı Müdürlükçe belirlenir.
(7) Sınavlarda, sorular dağıtıldıktan yirmi dakika sonra hiçbir öğrenci sınava kabul edilmez ve bu süre içinde hiçbir öğrenci salonu terk edemez. Salondan çıkan öğrencinin tekrar içeri girmesine izin verilmez.
(8) Sınavlarda, cevaplar Müdürlük tarafından mühürlenmiş kâğıtlara yazılır. Cevap kâğıtları, öğrenci ve sorumlu öğretim elemanı tarafından doldurulması ve imza edilmesi gereken diğer sınav evrakıyla birlikte, Müdürlükçe bildirilen süre içinde Müdürlüğe teslim edilir.
(9) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren, bunlara teşebbüs eden öğrenciler ile sınav yerine geçen çalışmalarda intihal yapan veya bu fiilleri işledikleri sonradan anlaşılan öğrencilerin durumları bir tutanakla tespit edilir ve bu öğrencilere 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(10) Yazılı sınav belgeleri, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle saklanır. Bu süre sonunda, sınav belgeleri Müdürlük tarafından imha edilir ve durum bir tutanakla tespit edilir. Ancak, bir davaya konu olan belgeler, yargılamanın sonuna kadar saklanır.
Sınavlarda değerlendirme ve başarı notu
MADDE 19 – (1) Bir dersin başarı notu, ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl içi çalışmalarındaki notlar ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notların ağırlıklı ortalamasına göre belirlenir.
(2) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarının başarı notuna katkısı % 40’tan az, % 60’tan fazla olamaz.
(3) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına giremeyen öğrenci için mazeret sınavı düzenlenmez.
(4) Başarı notları, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından, notların istatistiksel dağılımı ve öğrencilerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir. Başarı notları ve bunların katsayı değerleri aşağıdaki gibidir:

Başarı Notu Katsayı
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
F 0.00

(5) Bir dersten başarılı sayılmak için, o dersten (AA), (BA), (BB), (CB) veya (CC) başarı notlarından birini almak gerekir. Yarıyıl sonu sınavı sonrasındaki değerlendirmede (F) notunu alarak başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavı sonucunda da (F) notuyla başarısız olunması durumunda söz konusu ders açıldığı ilk yarıyılda tekrar edilir.
(6) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere (IA) notu verilir; bu notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.
(7) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, dönem içi çalışmalarına bakılmaksızın (NP) notu verilir; bu not, not ortalamaları hesabında (F) notu işlemi görür.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 20 – (1) Öğrenciler, sınavların veya sınav yerine geçen çalışmaların sonuçlarının ilanından itibaren üç iş günü içinde bir dilekçe ile Müdürlüğe başvurarak, ilgili belgelerin maddi hata yönünden incelenmesini isteyebilir.
(2) Müdürlük, itirazın değerlendirilmesi için üç kişiden oluşan bir komisyon kurar. Komisyon, görevin tebliğinden itibaren en geç beş gün içinde değerlendirme sonucunu Müdürlüğe yazılı olarak bildirir. Komisyon raporu, Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt Silme ve Diplomalara İlişkin Esaslar

 

Kayıt silme
MADDE 21 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin yazılı başvuruyla kaydının silinmesi talebinde bulunması,
b) Öğrenci hakkında verilen yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezasının kesinlik kazanması.
(2) Üniversiteden kaydını sildirmek isteyen öğrenciler Müdürlüğe bir dilekçe ile başvurur. Öğrencinin talep etmesi halinde kendisine son öğrenim durumunu gösteren bir belge verilir. Üniversiteye girişte alınan belgelerden sadece lise diploması iade edilir. Diplomanın bir fotokopisi dosyasında saklanır.

Diploma
MADDE 22 – (1) Yüksekokul bünyesindeki öğretim programlarında yer alan 120 AKTS kredilik dersleri başaran öğrenci öğrenimini tamamlamış olur. Bu öğrencilere, mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağladıkları takdirde, ilgili mevzuat hükümlerine göre, ilgili öğretim programının ön lisans diploması ve diploma eki verilir.
(2) Diplomalar, Müdür ve Rektörün imzalarını taşır.

Ağırlıklı genel not ortalaması
MADDE 23 – (1) Diploma ekinde yer alan ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrencinin aldığı her bir dersten elde ettiği başarı notunun katsayı değerinin, ilgili dersin AKTS kredisiyle çarpılarak elde edilen sayıların toplamının, toplam AKTS kredi sayısına bölünmesiyle elde edilen değerdir. Bölme sonucu virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir.

Diploma yerine geçen belgeler
MADDE 24 – (1) Öğrencilere diplomaları hazırlanıncaya kadar bir defaya mahsus geçici mezuniyet belgesi verilebilir.
(2) Diplomasını kaybeden öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine göre duplikata verilir.

 

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

 

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu, Üniversite Senatosu, Üniversite Yönetim Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Kurulu kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 26 – (1) 24/7/2010 tarihli ve 27651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013-2014 eğitim-öğretim yılı öncesinde Yüksekokula kayıt yaptırmış öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci tarafından alınan tüm derslerin başarı notu katsayı değerlerinin, bu derslerin haftalık kredi saatleriyle çarpılmasından elde edilen toplamın, öğrencinin aldığı haftalık kredi saati toplamına bölünmesi suretiyle hesaplanır.
(2) 2012-2013 eğitim-öğretim yılı öncesinde Yüksekokula kayıt yaptırmış öğrencilerin diploma almaya hak kazanabilmeleri için en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasına sahip olmaları gerekir. Ağırlıklı genel not ortalaması 2.00’nin altında olan öğrenciler, başarısız oldukları derslerin yanında, öğrenim sürecinde bulundukları aşamaya kadar olan sürede şartlı geçmiş oldukları (DC) veya (DD) notları alınmış derslerden yeteri kadarını tekrar alabilirler. Tekrar alınan dersler için elde edilen son başarı notları geçerlidir ve ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanmasında yalnızca bu son başarı notları dikkate alınır.

Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.