29 Eylül 2013 Pazar, Sayı: 28780

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim, kayıt, yatay geçiş, öğrenci değişim programları, sınavlar, başarı notunun hesaplanması, ilişiğin kesilmesi ve diplomalara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları öğrenci iş yüküne dayalı ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Bölüm: Galatasaray Üniversitesi bünyesinde Rektörlük, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına bağlı, amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim dallarından oluşan öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimlerinden her birini,
c) Dekan: Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Dekanını,
ç) Dekanlık: Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Dekanlığını,
d) Diploma eki: Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere, uluslararası şeffaflığı ve alınan eğitim sonucunda edindikleri niteliklerin akademik ve mesleki tanınırlılığını sağlamak amacıyla Üniversite tarafından diplomalarına ek olarak verilen, ancak diplomanın yerini almayan belgeyi,
e) Fakülte: Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesini,
f) Fakülte Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Yönetim Kurulunu,
g) Fakülte Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Fakülte Kurulunu,
ğ) Hazırlık sınıfı: Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki yükseköğretime hazırlık sınıflarını,
h) M illetlerarası Andlaşma ve Ek Protokol: Bakanlar Kurulunun 4/5/1992 tarihli ve 92/2991 sayılı Kararıyla onaylanan, Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumuna İlişkin Olarak Fransız Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşma ve Bakanlar Kurulunun 95/7434 sayılı Kararıyla onaylanan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumuna İlişkin 14 Nisan 1992 Anlaşmasına Ek Protokol ile bu Ek Protokole ekli mektuplar ve 19 Ekim 1995 tarihli mektupları,
ı) Öğrenci İşleri Bürosu: Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosunu,
i) Öğrenci Otomasyon Sistemi: Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Otomasyon Sistemini,
j) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,
k) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,
l) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,
m) Üniversite Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri, Geçişler ve Değişim Programları

 

Kayıtlar
MADDE 5 – (1) Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesine bağlı bölümlere kayıt yaptırabilmek için öğrenciler, ilgili mevzuat ile M illetlerarası Andlaşma ve Ek Protokole göre kayıt hakkını kazanmış olmak ve yeterli Fransızca seviyesine sahip olduklarını belgelemek ya da Fransızca Hazırlık Sınıfını başarıyla tamamlamak zorundadırlar.
(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Kayıt yenileme
MADDE 6 – (1) Öğrencilere ders seçme ve yükümlü olmaları halinde katkı payı ya da öğrenim ücretini yatırmak suretiyle kayıt yenilemeleri için tanınacak süreler akademik takvimde düzenlenir. Bu sürelere ilişkin değişiklikler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(2) Yükümlü oldukları halde katkı payını ya da öğrenim ücretini belirtilen süre içinde yatırmayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez.
(3) Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Kayıt dondurma
MADDE 7 – (1) Öğrencilerin kayıtları, haklı ve geçerli mazeretleri halinde dondurulabilir. Kayıt dondurma süreleri ve kayıt dondurma için haklı ve geçerli mazeretlerle ilgili olarak 23/5/2013 tarihli ve 28655 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır.
(2) Kaydın dondurulduğu süre boyunca öğrenciye, katılamadığı sınavlar için tekrarlama hakkı verilmez, mazeret sınavları açılmaz. Öğrencilerin katılamadığı sınavlara ait hakları saklı tutulur. Kayıt dondurma süresi sona eren öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı yarıyılın/dönemin başından itibaren öğrenciliğine devam eder.

Başka yükseköğretim kurumlarından yatay ve dikey geçişler
MADDE 8 – (1) Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi bölümlerine yapılacak yatay geçişle öğrenci kabulü ve kayıtları; 25/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilgili bölüm başkanlığının teklifi, Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenmiş ve ilan edilmiş kontenjanlar dâhilinde yapılır.
(2) Dikey geçişle kayıt yaptıracak öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme M erkezi tarafından yapılan sınavla belirlenir. Bu şekilde lisans programlarına yerleştirilen meslek yüksekokulu ve Açıköğretim Fakültesi ön lisans mezunları hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları M ezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Üniversite içi yatay geçiş
MADDE 9 – (1) Fakülte bölümleri arasında yatay geçiş yapma koşulları, kontenjanları ve bu başvuruların nasıl değerlendirileceği ilgili akademik yılın başında, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla belirlenir. Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin ayrıldığı akademik birimde geçirdiği süre azami öğrenim süresine dâhil edilir.

Çift anadal ve yandal programları
MADDE 10 – (1) Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesindeki esaslara dayanarak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından ilgili akademik yıl başında oluşturulan Çift Anadal Komisyonu, çift anadala ve yandala taraf bölümler için çift anadal ve yandal programlarını belirleyerek Dekanlığa önerir. Fakülte Kurulunca değerlendirilen öneri Senatonun onayına sunulur. İlgili programların kontenjanları ilgili akademik yılın başında Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla belirlenir.

Öğrenci değişim programları
MADDE 11 – (1) Fakültede öğrenim gören öğrenciler, Üniversite ile yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar gereğince değişim programlarından yararlanabilirler. Değişim programlarına başvuru koşulları, ilgili bölümler tarafından önerilerek Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir. Değişim programlarının uygulanması, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

 

Öğretim yılı ve şekli
MADDE 12 – (1) Fakültede dersler yarıyıllık olarak düzenlenip ders geçme esasına göre yapılır.
(2) Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.
(3) Öğretim yılının başlangıç tarihi, Senato tarafından her yıl belirlenir ve ilan edilir. Her yarıyıldaki öğretim süresi yetmiş öğretim gününden az olamaz.
(4) Yaz dönemi öğretimi yürürlüğe konduğu takdirde bu öğretime ilişkin hükümler saklı tutulur.

Öğretim süresi
MADDE 13 – (1) Fakülte bölümlerinde öğretim sekiz yarıyılda yapılır. Bu hususta 2547 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Öğretimin içeriği
MADDE 14 – (1) Ders kredileri, Türkiye yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Fakülte ders programları, her yarıyılda öğrencilerin en az 30 AKTS kredilik ders alabileceği şekilde düzenlenir. Öğretim programında yer alan her dersin içeriği ve başarı değerlendirme yöntemi, ilgili kayıt dönemi öncesinde Dekanlık tarafından ilan edilir.
(2) Öğretim programı, teorik, uygulama ve laboratuvar çalışmalarını belirli oranlarda içeren derslerden oluşur.
(3) Staj, bölümlerin öğretim programlarında ders olarak tanımlanır. Öğrenciler, öğrenimleri boyunca toplam altmış iş günü staj yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğün esasları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Staj Komisyonu tarafından önerilerek Fakülte Kurulu tarafından Senatonun onayına sunulur.
(4) Bitirme projeleri, bölümlerin öğretim programlarında ders olarak tanımlanır. Öğrencinin, öğretim planına göre istenen mesleki seviyeye ulaştığını gösteren bir bitirme projesi hazırlaması zorunludur. Bir öğrencinin bitirme projesi dersine yazılabilmesi için öğretim programında yer alan lisans derslerinin tümüne yazılmış olması ve bu derslerin en az 195 AKTS kredilik kısmını başarmış olması şarttır.

Öğrenci danışmanlığı
MADDE 15 – (1) Her öğrenci için ilgili bölüm başkanı tarafından bir öğretim üyesi veya öğretim görevlisi danışman olarak görevlendirilir. Danışman öğrenimi boyunca öğrenciyi izler, devam etmekte olduğu öğretim programı ile çift anadal ve yandal programları çerçevesinde öğrencinin alması gereken derslerle ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin yarıyılda izleyeceği dersler ve kayıt yenileme işlemleri danışman onayı ile kesinleşir.
(2) Kayıt süresi içerisinde geçerli bir mazereti nedeniyle, Üniversitede bulunamayacak olan danışman bu durumu bir yazı ile Bölüm Başkanlığına bildirir. Bölüm Başkanı, bu danışman yerine geçici olarak bir öğretim üyesi veya öğretim görevlisini görevlendirir ve bunu ilgili öğrencilere duyurur.

Derslere yazılma
MADDE 16 – (1) Fakülte öğrencileri her yarıyılın başında, akademik takvimde belirtilen sürelerde Fakülte Yönetim Kurulunca tespit edilen usullere göre derslere yazılmak zorundadırlar.
(2) Öğrencilerin derslere yazılma işlemini, akademik takvimde belirtilen süre içinde tamamlamaları gerekir. İşlemlerini bu süre içinde tamamlayamayanlar, o yarıyıla kaydolmuş sayılmazlar.
(3) Öğretim programındaki herhangi bir dersin Fakülte Kurulu tarafından belirlenmiş ön koşulu mevcutsa, öğrencinin bu derse yazılabilmesi için öncelikle ön koşul olarak belirlenen ders veya dersleri başarmış olması şartı aranır.
(4) Öğrenciler, aynı yarıyıl içinde en fazla 45 AKTS kredilik derse yazılabilirler.
(5) Çift anadal programı öğrencilerinin alabileceği AKTS kredilerinin üst sınırı ilgili Bölüm Kurullarınca belirlenir.
(6) Öğretim programında seçmeli ders olarak tanımlanmış dersler, kayıt yenileme döneminde en az beş öğrencinin derse yazılması durumunda açılır. Kayıt yenileme dönemi sonunda açılmayan dersleri seçen öğrenciler, ders ekleme/bırakma ve mazeret kayıtları döneminde açılmış diğer seçmeli derslere yazılırlar.

Devam zorunluluğu
MADDE 17 – (1) Öğrencilerin, öğretim programında yer alan bütün ders ve çalışmalara katılmaları ve devam etmeleri zorunludur.
(2) M azeretler de dahil olmak üzere, teorik saatlerin %30’undan, uygulama saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin yarıyıl sonu sınavına ve bütünleme sınavına alınmaz.
(3) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yarıyıl sonu sınavına girme hakkı kazanamayan öğrencilerin listesi yarıyıl sonu sınav döneminden önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir. Bu öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.
(4) Öğrenci herhangi bir dersten devam zorunluluğunu yerine getirerek başarısız olduğu takdirde, bu dersin açıldığı ilk yarıyılda ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına girer. Uygulama, ödev, proje ve benzerlerini süresi içinde yerine getirme zorunluluğu devam eder.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Başarı Değerlendirme

 

Sınavlar
MADDE 18 – (1) Fakülte bölümlerinde başarı değerlendirmesi yarıyıl içi çalışmaları, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı sonuçlarına göre yapılır. Sınavların, yazılı, yazılı ve sözlü veya uygulamalı olarak yapılmasına ilişkin başarı değerlendirme yöntemi, dersin öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında Dekanlığa bildirilir.
(2) Başarısız olduğu tek ders nedeniyle mezuniyeti bir ya da iki yarıyıl gecikme durumunda olan ve yazılı talepte bulunan öğrenciye Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği takvime göre tek ders sınavı yapılır.

Yarıyıl içi çalışmaları
MADDE 19 – (1) Yarıyıl içi çalışmaları, ödev, araştırma-inceleme, sunum, kısa sınav, ara sınav ve benzerifaaliyetlerin bütünüdür.
(2) Ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen çalışmalar her ders için bir yarıyılda en az bir defa yapılır.
(3) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak, belirtilen tarihlerde ara sınava giremeyen öğrencilere aynı yarıyıl içinde mazeret sınavı yapılabilir. Haklı neden, en geç ara sınavı izleyen veya engelin kalktığı üç iş günü içinde öğrenciler tarafından Dekanlığa yazılı olarak bildirilir. Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

Sınav programları ve sınavlarda disiplin
MADDE 20 – (1) Ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavları, Dekanlık tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan ve Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanan sınav programlarına göre yapılır. Bu sınav programları sınavlardan en az yedi gün önce ilan edilir.
(2) Bir günde, ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl için öngördüğü derslerden en çok ikisinin sınavı yapılabilir.
(3) Öğrencilerin sınavlara sınav programlarına göre hazırlanan listelerdeki gün ve saatlerde girmeleri ve öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekir.
(4) Sınavları, o dersi vermekle görevli öğretim elemanı düzenler ve yönetir. Sorumlu öğretim elemanının sınav günü fakültede bulunmaması halinde sınavı kimin yapacağı, ilgili Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir ve Dekanlığa bildirilir. Sınavların düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için, Fakültedeki bütün öğretim elemanları görevlendirilebilir.
(5) Lisans bitirme projesi sınavları, yarıyıl sonu sınav dönemini izleyen hafta içinde yapılır. Lisans bitirme projesi sınavından başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı, bitirme projesi sınavlarını izleyen onbeş gün içinde yapılır.
(6) Sınavlarda, sorular dağıtıldıktan sonra salona hiçbir öğrenci alınmaz ve çıkan öğrencinin tekrar içeri girmesine izin verilmez. Cevaplar, Dekanlık tarafından mühürlenmiş kağıtlara yazılır. Cevap kağıtlarının sayfa sayısı sınırlandırılabilir.
(7) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren, bunlara teşebbüs eden öğrenciler ile sınav yerine geçen çalışmalarda intihal yapan veya bu fiilleri işledikleri sonradan anlaşılan öğrencilerin durumları bir tutanakla tespit edilir ve bu öğrencilere 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(8) Yazılı sınav belgeleri, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle saklanır. Bu süre sonunda, sınav belgeleri ilgili akademik birim yönetimi tarafından imha edilir ve durum bir tutanakla tespit edilir. Ancak, bir davaya konu olan belgeler, yargılamanın sonuna kadar saklanır.

Sınavlarda değerlendirme ve başarı notu
MADDE 21 – (1) Bir dersin başarı notu, ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl içi çalışmalarındaki notlar ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notların ağırlıklı ortalamasına göre hesaplanır.
(2) Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40’tan az, yüzde %60’tan fazla olamaz.
(3) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına giremeyen öğrenci için mazeret sınavı düzenlenmez.
(4) Başarı notları dersin sorumlusu olan öğretim elemanı tarafından, notların istatistiksel dağılımı ve öğrencilerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir. Başarı notları ve bunların katsayısal değerleri aşağıdaki gibidir:

Başarı Notu Katsayı
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
F 0.00

(5) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere IA notu verilir; bu notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.
(6) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, dönem içi çalışmalarına bakılmaksızın NP notu verilir; bu not, not ortalamaları hesabında F notu işlemi görür.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 22 – (1) Öğrenciler, sınavların veya sınav yerine geçen çalışmaların sonuçlarının ilanından itibaren üç iş günü içinde bir dilekçe ile Dekanlığa başvurarak, ilgili belgelerin maddi hata yönünden incelenmesini isteyebilir.
(2) Dekanlık itirazın değerlendirilmesi için üç kişilik bir komisyon oluşturur. Komisyon değerlendirme sonucunu en geç on gün içinde Dekanlığa bildirir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt Silme ve Diplomalara İlişkin Esaslar

 

Kayıt silme
MADDE 23 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin yazılı başvuruyla kaydının silinmesi talebinde bulunması,
b) Öğrenci hakkında verilen yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasının kesinlik kazanması.
(2) Üniversiteden kaydını sildirmek isteyen öğrenciler Dekanlığa bir dilekçe ile başvurur. Öğrencinin talep etmesi halinde kendisine son öğrenim durumunu gösteren bir belge verilir. Üniversiteye girişte alınan belgelerden sadece lise diploması iade edilir. Diplomanın bir fotokopisi dosyasında saklanır.

Ön lisans diploması
MADDE 24 – (1) Öğrencilere, Fakülteye bağlı bölümlerde ilk dört yarıyılın bütün derslerinden başarılı olduktan sonra kayıtlarını sildirmeleri veya daha sonraki yarıyıllarda herhangi bir nedenle ilişiklerinin kesilmesi halinde ön lisans diploması ve diploma eki verilir.

Lisans diploması
MADDE 25 – (1) Fakülteye bağlı bölümlerin öğretim programında yer alan 240 AKTS kredilik zorunlu ve seçimlik dersleri başaran öğrenci, öğrenimini tamamlamış olur. Bu öğrencilere, mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağladıkları takdirde, ilgili mevzuat hükümlerine göre, ilgili bölümün lisans diploması ve diploma eki verilir.
(2) Diplomalar ilgili Bölüm Başkanı, Dekan ve Rektörün imzalarını taşır.

Diploma eki ve diploma yerine geçen belgeler
MADDE 26 – (1) Diploma ekinde yer alan ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci tarafından alınan tüm derslerin başarı notu katsayı değerlerinin, bu derslerin AKTS kredileriyle çarpılmasıyla elde edilen toplamın, öğrencinin aldığı AKTS kredisi toplamına bölünmesiyle hesaplanır.
(2) Öğrencilere diplomaları hazırlanıncaya kadar bir defaya mahsus geçici mezuniyet belgesi verilebilir.
(3) Diplomasını kaybeden öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine göre duplikata verilir.

 

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

 

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlar için Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri, bu hükümlerde öngörülmemiş hususlar için ise Yükseköğretim Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu, Senato, Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 28 – (1) 10/9/2013 tarihli ve 28761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013-2014 eğitim-öğretim yılı öncesinde Fakülteye bağlı bölümlere kayıt yaptırmış öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci tarafından alınan tüm derslerin başarı notu katsayı değerlerinin, bu derslerin haftalık kredi saatleriyle çarpılmasıyla elde edilen toplamın, öğrencinin aldığı haftalık kredi saati toplamına bölünmesi suretiyle hesaplanır.
(2) 2013-2014 eğitim-öğretim yılı öncesinde Fakülteye bağlı bölümlere kayıt yaptırmış öğrenciler, mezuniyet için gerekli asgari ağırlıklı genel not ortalaması olan 2.00’ı sağlamak için başarısız oldukları derslerin yanında, 2013-2014 eğitim-öğretim yılına kadar olan sürede şartlı geçmiş oldukları (başarı notu DC veya DD olan) derslerden yeteri kadarını tekrar alabilirler. Tekrar alınan dersler için elde edilen son başarı notları geçerlidir ve ağırlıklı genel not ortalaması hesaplamasında yalnızca bu son başarı notları dikkate alınır.

Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.