Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Galatasaray Üniversitesi Vergi Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesi Vergi Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Merkezin amacı

Madde 4 — Merkezin temel amaçları şunlardır; a) Vergi hukuku alanında gerekli her türlü bilimsel, teorik ve uygulamaya yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak ve bu surette vergi hukukunun gelişmesi, yerleşmesi, bu alanda toplum bilincinin olgunlaşması ve yaygınlaşması için gerekli faaliyetleri yürütmek, b) Türk hukuk sisteminde Avrupa Birliği kurallarına uyum sağlayacak araştırma ve çalışmalarda bulunmak, vergi ile ilgili konularda uluslar arası kuruluşlar ile işbirliğini sağlayarak incelemeler yapmak, c) Türkiye’de vergi hukukunun geliştirilmesi, bu bilim mensuplarının gerekli bilgi ve becerileri kazanması amacıyla eğitim ve öğretimlerini sağlamak, d) Vergi hukukunun geliştirilmesi amacıyla kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği ve gerektiğinde bu kuruluşlara danışmanlık yapmak, bu amaçla araştırmalara girişmek ve araştırmacılara yardımcı olmak.

Merkezin faaliyetleri

Madde 5 — Merkez; 4 üncü maddede belirtilen amacına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: a) Uluslar arası planda vergi hukuku alanındaki gelişmeleri izleyerek bunların ülkemizde de uygulanması için gerekli çalışmalarda, araştırmalarda ve yayınlarda bulunmak, b) Gerek ulusal, gerekse uluslar arası düzeyde konferans, seminer, sempozyum, kurs ve benzeri faaliyetlerde bulunmak, vergi hukuku alanında mevzuatın geliştirilmesi yönünde gerekli bilimsel araştırmalar ve bu alanda araştırmalar yapan diğer milli ve milletlerarası kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu faaliyetlerden ulusal düzeyde gerekli faydayı temin etmek amacıyla gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, c) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından önerilecek koşullarda milli menfaatler doğrultusunda araştırma ve incelemeler yapmak, bu konuda danışmanlık hizmeti vermek, d) Amacına ulaşmak için gerekli bilimsel toplantılar düzenlemek, eğitim, öğretim faaliyetlerinde bulunmak.

Merkezin organları

Madde 6 — Merkezin organları; Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kurulundan oluşur.

Merkez müdürü

Madde 7 — Merkez Müdürü, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi vergi hukuku anabilim dalı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Gerekli görülürse, Merkez Müdürünün önerisi, Rektörün onayı ile bir Merkez Müdür Yardımcısı görevlendirilebilir. Merkez Müdür Yardımcısı Merkez Müdürünün yokluğunda ona vekalet eder. Merkez Müdürü, bu Yönetmelik çerçevesinde belirtilen amaçlar ve görevler doğrultusunda Merkezi temsil eder.

Merkez müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 8 — Merkez Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Merkezi gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında temsil etmek, b) Merkez Yönetim Kurulu’nun gündemini hazırlamak, Kurulu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, c) Gerektiğinde Merkez Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, görüş almak, gündemini hazırlamak ve başkanlık etmek, d) Her yıl sonunda Merkezin yıllık faaliyet raporu ile gelecek yıla ait faaliyet programını hazırlamak ve bunlarla ilgili Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü alarak rapor ve programı Rektörün onayına sunmak.

Merkez yönetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 9 — Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ile vergi hukuku alanında öğrenim veren öğretim üye ve yardımcıları arasından, Rektör tarafından görevlendirilecek üç üyeden oluşur. Üyeler üç yıl süreyle görev yaparlar. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanır. Bu Yönetmelikte belirtilen ilke ve amaçlar doğrultusunda Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır; a) Merkezin faaliyet ve yönetimi ile ilgili kararları almak, b) Araştırma, yayın ve öğretime yardımcı konularda karar oluşturarak katkıda bulunmak, c) Merkez işlerinin aksamadan yürütülebilmesi için gerekli tedbirleri almak.

Merkez danışma kurulu oluşumu ve görevleri

Madde 10 — Merkez Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına tavsiye niteliğinde görüş ve önerileriyle katkıda bulunan bir organdır. Merkez Danışma Kurulu; vergi hukuku alanında başarılı yabancı veya Türk bilim adamları, öğretim üyeleri, yargı organlarının üyeleri, kamu kurumlarındaki uzman kişiler arasından Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen ve Rektör tarafından görevlendirilen en az on kişiden ve Merkez Yönetim Kurulundan oluşur. Merkez Danışma Kurulu üyeleri üç yıl süre ile görev yaparlar. Merkez Danışma Kurulu, her yıl en az bir kez Merkez Müdürü tarafından tespit edilecek bir tarihte, Merkez Müdürünün başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk şartı aranmaz.

Personel ihtiyacı

Madde 11 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.